1949

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

ISPE Inginerie

 • Proiectare de bază și de detaliu
 • Avize și autorizații
 • Infrastructură
 • Servicii Publice
Proiectare de bază și de detaliu

Activitatea de proiectare se desfășoară la un nivel tehnologic performant, utilizând platforme de lucru consacrate pe plan internațional și metodologie/standard de lucru proprie firmei, ceea ce conferă o calitate deosebită proiectelor realizate, productivitate substanțial sporită și o colaborare mult mai eficientă cu clienții.

 • Proiectare la fazele de inginerie de bază și de detaliu cu sisteme software-suport performante ce permit proiectarea colaborativă în mediul 3D
 • Certificate de urbanism, Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcției (D.T.A.C.), Documentații Tehnice pentru Autorizare Demolări (D.T.A.D.)
 • Manuale de operare
 • Configurare și punere în funcțiune de sisteme digitale de tip SCADA, DCS, PLC
 • Programe complexe de retehnologizare și modernizare
 • Proiecte de implementare tehnologii ecologice – menținerea/îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, de implementare SER și racordarea la SEN a acestora
 • Proiecte complexe de reparații, întreținere și de reparații capitale
 • Proiecte urbanistice zonale și de detaliu – PUZ și PUD
 • Proiectare și Plastică arhitecturală
 • Proiecte pentru structuri de rezistență și consolidări
 • Tehnologii GIS și GPS pentru activități de cadastru
 • Proiectare sisteme de reducere a emisiilor de substanțe poluante
 • Documentații pentru dezafectare, demolare și valorificarea materialelor rezultate
 • Alegerea și implementarea sistemelor de monitorizare a poluării atmosferei
Avize și autorizații
 • Documentații specifice IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării) – autorizație integrată de mediu
 • Autorizație de funcționare
 • Aviz/Autorizație de mediu
 • Autorizație de gospodărire a apelor
 • Aviz sanitar
 • Aviz aeronautic
 • Aviz/Autorizație de racordare la rețeaua electrică etc.
 • Certificat de urbanism
 • Autorizarea Lucrărilor de Construcție (D.T.A.C.)
 • Autorizare de demolare – (D.T.A.D.)
 • Avize de urbanism (P.U.D., P.U.Z.)
 • Aviz Inspectoratul de Stat în Construcții
 • Aviz de comercializarea producției de energie electrică
 • Aviz de Securitate la Incendiu – I.S.U
Infrastructură

I. Sisteme centralizate de alimentare cu căldură și apă caldă menajeră / sisteme moderne de termoficare (sursa-rețea-consumator):

 • surse – centrale de cogenerare, trigenerare sau centrale termice
 • rețele de transport și distribuție, pompe de căldură, acumulatoare de căldură, recuperatoare de căldură
 • puncte termice și module termice
 • sisteme de conducere prin dispecer
 • sisteme de monitorizare

II. Sisteme de management a apelor:

 • puțuri de apă sau prize de suprafață
 • stații de potabilizare a apei
 • stații de alimentare cu apă de incendiu
 • stații de tratare ape uzate industriale și menajere
 • rezervoare de înmagazinare
 • stații de pompare și rețele de distribuție
 • sisteme de canalizări industriale / pluviale
 • sisteme de răcire a apei industriale

III. Sisteme de management a deșeurilor

IV. Sisteme de telecomunicații și curenți slabi, sisteme speciale de prevenire și acțiune împotriva dezastrelor

V. Sisteme integrate de monitorizare și sisteme SCADA la nivel municipal și zonal

VI. Sisteme de alimentare cu energie electrică

VII.Sisteme de alimentare cu gaze naturale

VIII.Plan general / Managementul utilizării terenului:

 • amenajarea optimă a terenului
 • căi de comunicare (drumuri, căi ferate, accese secundare, transport piese grele și agabaritice, căi de rulare etc.)
 • parcaje auto, spații verzi, perdele de protecție
 • lucrări de artă (poduri, platforme, taluze, rigole etc.)
 • sisteme de cântărire auto sau feroviară
 • topografie
Servicii Publice

I. Sisteme centralizate de alimentare cu căldură și apă caldă menajeră / sisteme moderne de termoficare (sursă-rețea-consumator):

 • Surse – centrale de cogenerare, trigenerare sau centrale termice
 • Rețele de transport și distribuție
 • Pompe de căldură, acumulatoare de căldură, recuperatoare de căldură
 • Puncte termice și module termice
 • Sisteme de conducere prin dispecer
 • Sisteme de monitorizare.

II. Sisteme de management a apelor:

 • Puțuri de apa sau prize de suprafață
 • Stații de potabilizare a apei
 • Stații de alimentare cu apă de incendiu
 • Stații de tratare ape uzate industriale și menajere
 • Rezervoare de înmagazinare
 • Stații de pompare si rețele de distribuție
 • Sisteme de canalizări industriale / pluviale
 • Sisteme de răcire a apei industriale (cicuit, stații de pompare, turnuri de răcire)
 • Sisteme de management a deșeurilor (colectare, depozitare, recuperare și valorificare, incinerare).

III. Managementul utilizării terenului / Gestiunea terenurilor:

 • Amplasare obiective , amenajare terenuri și sistematizare a rețelelor/fluxurilor tehnologice
 • Lucrări de geodezie, topografie si cadastru industrial, urban si agricol, expropieri
 • Amenajări spații verzi, zone protecție vegetală, parcări
 • Protecție impotriva inundațiilor (regularizări de râuri, corecția albiilor/torenților, canale de gardă, drenaje, îndiguiri, trepte de cădere etc.).

IV. Sisteme de telecomunicații si curenți slabi, sisteme speciale de prevenire și acțiune împotriva dezastrelor

V. Sisteme integrate de monitorizare și sisteme SCADA la nivel municipal și zonal

VI.Sisteme de alimentare cu energie electrică

VII.Sisteme de alimentare cu gaze naturale

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.