ISPE Cercetare și Dezvoltare - Referințe

PerioadaProiectulCoordonator proiectPartneriClient
2017- 2018Plan national cd mediu “studiul privind elaborarea, respectiv actualizarea la nivel naţional şi pe sectoare a prognozelor de emisii de poluanţi atmosferici, considerând 2050 ca an ţintă”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeWESTAGEM SRLMinisterul Mediului / România
2017- 2018Plan national cd mediu “studiu privind a vii-a comunicare naţională a româniei, parte a convenţiei cadru a naţiunilor unite asupra schimbărilor climatice (unfccc) si raportul bienal nr. 3”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeAdministraţia Naţională de MeteorologieMinisterul Mediului / România
2017- 2018Plan national cd mediu “studiu privind evaluarea raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile limita de emisie (vle) şi criteriile de stabilire a costurilor disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului / România
2016-2017Plan national cd mediu „ elaborarea elementelor parte a raportului asupra politicilor şi măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a raportului privind proiecţiile emisiilor de gaze cu efect de seră, rapoarte sub articolele 13 şi 14 din regulamentul nr.525/2013”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICAS Marin DraceaMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
UPB Ecomet
2015Plan national cd mediu “dezvoltarea de valori naţionale asociate ale parametrilor relevanţi sectorului agricultură al inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră conform metodologiei ipcc 2006”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUniversitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară-BucureștMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ România
2014 – 2016Pncd-ii parteneriate “materiale şi procese inovative pentru îndepărtarea selectivă a metalelor grele din apele uzate (hap-chit-mag)”UPBKEMWATER RomâniaMEN–UEFISCDI
ICPE – CA București
Institutul de Chimie Fizica – ILIE MURGULESCU
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
2014Plan national cd schimbări climatice „elaborarea raportului asupra politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor de ges și a raportului privind proiecțiile emisiilor de ges în acord cu prevederile regulamentuluiparlamentului european și consiliului nr. 525/2013”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICAS Marin DraceaMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
UPB Ecomet
2014Plan national cd schimbări climatice „furnizarea de asistență pentru stabilirea aranjamentelor instituționale, procedurale și legale asociate sistemului național pentru raportarea politicilor și măsurilor și pentru raportarea proiecțiilor emisiilor din surse și a reținerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră, emisii și rețineri prin sechestrare de natură antropică, în acord cu prevederile regulamentului parlamentului european și consiliului nr. 525/2013”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUSAMV UPB EcometMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2014Plan national cd schimbări climatice “construirea și fundamentarea valorilor parametrilor relevanți sectorului progrese industriale și utilizarea progreselor al inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră (ineges), valori care să permită implementarea metodelor de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră, asociate nivelelor superioare de abordare pentru categoriile producția de var, producția de sticlă și producția de acid azotic, conform metologiei ipcc 2006”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUPB EcometMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2014Plan national cd schimbări climatice „studiu pentru construirea şi fundamentarea valorilor parametrilor relevanţi sectorului procese industriale şi utilizarea produselor al inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (ineges), valori care să permită implementarea metodelor de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră, asociate nivelelor superioare de abordare pentru categoria producţia de fontă şi oţel conform metodologiei ipcc 2006”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUniversitatea Politehnică Bucureşti – Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco- Metalurgice UPB EcometMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2014Plan sectorial cd schimbări climatice „estimarea emisiilor de metan din apele uzate industriale conform metodologiei ipcc 2006”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2014Plan sectorial cd schimbări climatice „sprijin în actualizarea aranjamentelor instituționale, procedurale și legale asociate sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin protocolul de la kyoto, în acord cu evoluțiile la nivel internațional”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUSAMVMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2014Plan sectorial cd mediu “raport de mediu elaborat în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe aplicată planului național de tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor directivei 2010/75/ue, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 1076/2004, cu modificările și completările ulterioare”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2014Plan sectorial cd schimbări climatice „studiului privind aplicarea in romania a prevederilor deciziei nr.406/2009/ce (effort sharing decision)”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2013 – 2014Plan sectorial cd mediu „studiului privind evaluarea calităţii aerului prin modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emişi în aer şi identificarea zonelor şi aglomerărilor în care este necesară monitorizarea continuă a calităţii aerului şi unde este necesară elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, inclusiv stabilirea zonelor de protecţie a staţiilor de monitorizare a calităţii aerului”WESTAGEMISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
UPB Ecomet
2013 – 2014Plan sectorial cd mediu “studiul privind elaborarea la nivel național și pe sectoareISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUSAMV UPB EcometMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
a prognozelor de emisii de dioxid de sulf, oxid de azot, compuși organici volatili,
amoniac și pulberi, considerând 2010, 2015, 2020 și 2030 ca ani țintă”
2013 – 2015Pncd-ii inovare “tehnologie novatoare de conservare a energiei la centralele pe cărbune (novener)”WING Computer GroupISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMEN–UEFISCDI
UTI Grup ICPE ACTEL
2013Plan sectorial cd schimbări climatice “determinarea cantitatilor de deșeuri industriale cu conținut biodegradabil și a cantităților de nămoluri provenite din epurarea apelor uzate, depozitate în depozitele conforme (pentru perioada 1989-2012) și în depozitele neconforme de deșeuri (pentru perioada 1950-2012). Determinarea tipurilor/cantităților de deșeuri incinerate și a parametrilor specifici incinerării acestora, pentru perioada 1989-2012. Estimarea emisiilor de n2o rezultate din incinerarea deșeurilor”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeANMMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2013Plan sectorial cd schimbări climatice “determinarea cantitatilor de deșeuri industriale cu conținut biodegradabil și a cantităților de nămoluri provenite din epurarea apelor uzate, depozitate în depozitele conforme (pentru perioada 1989-2012) și în depozitele neconforme de deșeuri (pentru perioada 1950-2012). Determinarea tipurilor/cantităților de deșeuri incinerate și a parametrilor specifici incinerării acestora, pentru perioada 1989-2012. Estimarea emisiilor de n2o rezultate din incinerarea deșeurilor”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2013Plan national cd schimbări climatice “elaborarea elementelor parte a raportului privind progresul prognozat, raport sub articolulul 3.2 al deciziei 280/2004/ec”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICAS UPB EcometMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice – România
2012 – 2016Pncd-ii parteneriate ”optimizarea tehnico-economică și a impactului asupra mediului a integrării tehnologiilor ccs îin centralele electrice pe combustibili fosili solizi și surse regenerabile de energie (biomasă)” (carbotech)UPB – Universitatea Politehnică BucureştiUBB – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-NapocaMEN-UEFISCDI
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
SPERIN
2011Plan national cd schimbări climatice „sprijin pentru implementarea cerințelor ue privind monitorizarea și raportarea emisiilor de dioxid de carbon co2 și a altor gaze cu efect de seră”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICAS UPB EcometMinisterul Mediului și Pădurilor – România
2011Planul sectorial cd industrie “soluții pentru alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producției de energie electrică, conform art. 10c din directiva 2009/29/ce de modificare a directivei 2003/87/ce”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri – România
2011PLAN NATIONAL CD SCHIMBĂRI CLIMATICE: „STUDIU DE FUNDAMENTARE A MĂSURILOR NAȚIONALE DE IMPLEMENTARE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DECIZIEI COMISIEI DE STABILIRE PENTRU ÎNTREAGA UNIUNE A NORMELOR TRANZITORII PRIVIND ALOCAREA ARMONIZATĂ ȘI CU TITLU GRATUIT A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 10a DIN DIRECTIVA 2003/87/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 13 OCTOMBRIE 2003 DE STABILIREA A UNUI SISTEM DE COMUNICARE A COTELOR DE EMISIE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN CADRUL COMUNITĂȚII ȘI DE MODIFICARE A DIRECTIVEI 96/61/CE A CONSILIULUI”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUPB EcometMinisterul Mediului și Pădurilor – România
2011Plan national cd schimbări climatice: „studiu de cercetare privind construirea și fundamentarea valorilor factorilor de emisie/altor parametri relevați sectoarelor inventarului național al emisiilor de gaze de seră (ineges), energie, procese industriale, agricultură și deșeuri, valori care să permită implementarea metodelor de calcul asociate nivelurilor superioare de abordare”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUPB EcometMinisterul Mediului și Pădurilor
2011Plan national cd mediu „studiu privind determinarea compozitiei si indicelui de generare a deseurilor menajere la nivel national, in mediul urban si rural, în zone reprezentative pe o perioadă de un an calendaristic”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului și Pădurilor – România
2011Planul sectorial cd industrie ”analiza fondului actual de standarde originale în vederea alinierii la evolutia tehnicii și cerintelor actuale”ASROISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2011Planul sectorial cd industrie „utilizarea in romania a certificatelor albe pentru promovarea eficientei energetice”ICEMENERGISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2011Planul sectorial cd în industrie ”studiu privind realizarea de economii de energie primara si reducerea volumului de emisii cu efect de sera prin promovarea cogenerarii de inalta eficienta”ICEMENERGISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2011Planul sectorial cd în industrie ”fundamentarea unei strategii energetice privind functionarea actualelor centrale termoelectrice, bazata pe eficienta functionarii lor”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICEMENERGMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2011Planul sectorial cd în industrie ”studiu privind impactul in pretul energiei (electrice si termice) la consumatorul final ca urmare a aplicarii prevederilor directivei privind promovarea res”ICEMENERGISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2011Planul sectorial cd în industrie ”studiu sociologic privind nivelul de acceptare a noilor tehnologii de captare si stocare co2 – ccs in zona gorj, dolj si mehedinti”ICCVISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2011Planul sectorial cd în industrie ”studiu pentru optimizarea tehnologiilor de captare, transport si stocare a dioxidului de carbon in cadrul proiectului demonstrativ ccs”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeGEOECOMAR Universitatea Politehnica BucurestiMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2011Planul sectorial cd în industrie „studiu privind impactul îin pretul energiei (e+q) ca urmare a aplicarii prevederilor directivelor europene promovate in pachetul energie/schimbări climatice”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICEMENERG Universitatea Politehnica Bucuresti ENINVESTMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
2010Plan sectorial cd mediu „elaborarea politicii naționale de gestionare a nămolurilor de epurare”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUTCB BIOTEHNOLMinisterul Mediului și Pădurilor – România
2010 – 2011Planul sectorial cd în industrie ”programul de naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul captării şi stocării carbonului”GeoEcoMarISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – România
FORENERG Universitatea de Petrol şi Gaze Ploiesti Universitatea Politehnică Timişoara
2008 – 2011Programul parteneriate în domeniile prioritare:‘’energie pentru un oraş curat” (epoc)UPT (Universitatea Politehnică TimişoaraISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
COLTERM OVM-ICCPET ECOPROIECT ENINVEST CCIR
2007 – 2011Programul parteneriate în domeniile prioritare ‘’sistem integrat pentru determinarea şi reducerea emisiilor de co2 şi a consumurilor energetice şi materiale, la agenţii economici din siderurgie şi energetică” (sidrec)ICEM – Institutul de Cercetări MetalurgiceISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
UPB (Universitatea Politehnică Bucureşti) ENINVEST
2007 – 2011Programul parteneriate în domeniile prioritare “strategii de dezvoltare energetică durabilă utilizând analiza ciclului de viaţă a tehnologiilor de conversie a energiei primare” (stendur)UPB BucurestiISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
ICEMENERG IPA Bucuresti Academia Oamenilor de Stiinta (AOS)
2008 – 2010Inovare „case pasive adecvate condiţiilor climatice din românia”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeUPB (Universitatea Politehnică Bucureşti)Ministerul Educaţiei şi Cercetării – România
UAUIM (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu)
UTCB (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti)
ICPE
AOS
AGECOM
2008 – 2010Planul sectorial cd în industrie „impactul pachetului legislativ schimbări climatice-energie asupra activităţilor industriale”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei – România
2008 – 2009Planul sectorial cd în industrie „studiu privind realizarea consumurilor specifice (energie pe unitatea de produs) în sectoarele importante ale economiei”ICEMENERGISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei – România
2008 – 2009Planul sectorial cd în industrie „studiu privind fundamentarea planului naţional multianual de acţiune pentru promovarea surselor regenerabile, în scopul realizării obiectivelor asumate prin pachetul legislativ energie-mediu”ICEMENERGISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei – România
ICPE
2008 – 2009Planul sectorial cd în industrie „studiu privind prognoza emisiilor de co2 pentru producătorii de energie electrică din românia în perioada 2009-2020 şi impactul asupra preţului energiei electrice”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICEMENERGMinisterul Economiei – România
2007 – 2008Planul sectorial cd în industrie „studiu privind noile tehnologii curate de utilizare în domeniul energetic al cărbunelui (clean coal technologies)”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeFORENERGMinisterul Economiei şi Finanţelor – România
2007 – 2008Planul sectorial cd în industrie “evaluarea impactului aplicării schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră asupra competitivităţii activităţilor industriale’’ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeENINVESTMinisterul Economiei şi Finanţelor – România
2007 – 2008Planul sectorial cd schimbări climatice „studiu de analiză de sistem şi elaborarea programului de gestionare a informaţiilor privind implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră’’ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeENINVEST ATMOTHERM /PoloniaMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile – România
2007 – 2008Planul sectorial cd în industrie „utilizarea apei rezultate din sistemul de asecare a carierei roşia de jiu în procesul de răcire a aburului tehnologic la termocentrala rovinari’’ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Economiei şi Finanţelor – România
2007Plan sectorial cd schimbări climatice „studiu de fundamentare a planului national de alocare necesar implementarii directivei 2003/87/ce privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii co2”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului şi Padurilor – România
2007Plan sectorial cd mediu „elaborarea de scenarii privind evoluţia calităţii aerului ca urmare a implementării măsurilor de reducere a emisiilor prevăzute în autorizaţiile /autorizaţiile integrate de mediu precum şi în programele pentru conformare/ planurile de acţiuni ale agenţilor economici’’ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile – România
2007 – 2008Programul parteneriate in domeniile prioritare “creşterea securităţii în alimentarea cu energie utilizând modele managerial-informatice” (e-energy)CCIR – Camera de Comerţ şi Industrie a RomânieiISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
2006 – 2008Cercetare (ceex) “optimizarea valorificării potenţialului energetic al deşeurilor pentru obţinerea de energie curată în instalaţiile industriale româneşti” (ovaped)UPT TimişoaraUPB SAVPRODMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
ICPET ECO
UTCB
ECOPROIECT
PIFATI
2006 – 2008Cercetare (ceex) “promovarea tehnologiilor ecologice pentru adaptarea şi restaurarea factorilor de mediu în cadrul unui sistem integrat de amenajare a locuinţelor specifice localităţilor din delta dunării” (ecolocdd)ICEMENERG BucurestiISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
2006 – 2008Cercetare (ceex) “modelarea proceselor energetice caracterizate de sarcini variabile, în clădiri şi în sistemele de alimentare cu energie” (energsys)UTCBISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
UPB
RADET
INCERC
2006 – 2008Cercetare (ceex) “cercetări privind creşterea eficienţei producerii combinate de energie-cogenerare, trigenerare de mică şi medie putere” (ecoencomb)UPBINCERCMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
OVM ICCPET
INCD COMOTI
UTCB
2006 – 2007„Studiu privind restructurarea sectorului de producere de energie electrică în vederea creşterii siguranţei şi competitivităţii, în condiţii de piaţă liberă etapaii – dezvoltarea sectorului de producere a energiei electrice”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeCN Transelectrica SA
2006“Analiza situaţiei actuale a efectelor utilizării nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură’’ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile – România
2006“Elaborarea metodologiei de verificare a reutilizării, reciclării, vehiculelor scoase din uz’’ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile – România
2005 – 2007Cercetare (ceex) – “tehnologii curate pentru producerea electricităţii pe bază de cărbune” (tecebac)UPB – Universitatea Politehnică BucureştiMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
UPT – Universitatea Politehnică Timişoara
ICPET CA
ICPET ECO
OVM ICPET
ICEMENERG
ICSI Ramnicu Valcea
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
2005 – 2006“Dezvoltarea şi actualizarea bazei de date din cadrul observatorului energetic national – prognoza evoluţiei şi consumului de energie în conformitate cuISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
evoluţiile economiei româneşti”
2004 – 2006Mener “tehnologii moderne la nivel european in managementul deseurilor cu pcb din echipamente electrice (pcb-tehno-ecomanagement)”ICPE BucurestiSC ECOPROIECT SRLMinisterul Educţie şi Cercetării – România
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
ICECHIM
CCSANBCE SA
SC CALORIS GRUP SA
2004 – 2006Mener “cercetări privind arderea combinată de deşeuri urbane sau biomasă şi cărbune. Epurarea gazelor din deşeuri”UPT – Universitatea Politehnică TimişoaraISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
SAVPROD
2004 – 2006Mener “dezvoltarea unei recolte energetice (surse regenerabile) pe terenuri neproductive din agricultură pentru a verifica rezistenţa speciilor şi posibilitatea de a planta soiuri cu creştere rapidă pe soluri degradate”ICAS – Institutul de Cercetări SilviceMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
2003 – 2005Mener “implementarea unui incinerator de deşeuri solide într-o centrala electrică”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
2004Program cd schimbări climatice „prognoze şi estimarea efectului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeICIM
2003 – 2004MENER “MODERNIZAREA ELECTROFILTRULUI UNUI CAZAN DE ABUR DE 1035 t/h PE LIGNIT PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢELOR SALE (DE LA 180 MG/NCM LA 50 MG/NCM)”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
2001 – 2004Mener “instalaţii ecologice pentru incinerarea diferitelor tipuri de deşeuri: elastomeri, plastic, lichide organice, deşeuri menajere”ICPE SAMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
ICECHIM
CCSANBCE
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
2001 – 2004MENER “MODELE ŞI PROGRAME SOFTWARE PENTRU SIMULAREA FUNCŢIONĂRII CAZANULUI DE ABUR DE 1035 t/h LA DIFERITE SARCINI”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educaţiei şi Cercetării – România
2001 -2002Relansin „tehnologie de retinere a so2 din gazele de ardere de la cazanele energetice”ICPETAMCSIT Politehnica – România
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
2001Relansin „date privind instalatiile de depoluare apa și sol la centralele rovinari și turceni”ICPETANSTI Politehnica – România
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
2000Orizont 2000 “proceduri pentru stabilirea la nivel național a factorilor de emisie specifici domeniului energie conform metodei indicate de programul de reducere a efectului de seră prin protocolul de la kyoto”ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări EnergeticeMinisterul Educatiei și Cercetării

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.