1949

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

ISPE Alte servicii

1. Contorizare inteligentă

Implementarea unui sistem de contorizare inteligentă pentru monitorizarea și gestionarea consumului de energie electrică în timp real.

2. Evaluări ale calității energiei

Realizarea de analize și rapoarte privind calitatea energiei furnizate, identificând eventualele probleme și oferind soluții de îmbunătățire.

3. Proiecte ESCo

Furnizarea serviciilor complete pentru proiectele ESCo, incluzând evaluare, studiu de fezabilitate, soluție tehnică, finanțare, implementare și monitorizare a măsurilor de eficiență energetică.

4. Lucrări electrice complex

Efectuarea de lucrări electrice complexe, inclusiv instalarea, repararea sau modernizarea sistemelor electrice existente.

5. Modernizarea lucrărilor HVAC

Actualizarea și optimizarea sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat pentru a obține eficiență energetică sporită.

6. BMS AI (inteligență artificială)

Implementarea unui sistem de management al clădirii (BMS) alimentat de inteligență artificială pentru controlul și optimizarea utilizării resurselor.

7. Servicii de operator digital

Furnizarea de servicii de operare digitală pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a infrastructurii energetice.

8. Servicii de dispecerizare a gestionării energiei

Oferirea de servicii de dispecerizare pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a energiei și a resurselor.

9. Lucrări de eficientizare energetică a imobilelor

Realizarea de lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, inclusiv izolarea termică, înlocuirea ferestrelor sau modernizarea sistemelor de iluminat.

10. Elaborare/ revizuire Strategie de Dezvoltare Locala

- Evaluarea și analiza contextului local și regional.

- Consultarea părților interesate și a comunității.

- Dezvoltarea unei strategii personalizate pentru dezvoltarea locală durabilă.

- Monitorizarea și revizuirea periodică a strategiei pentru a asigura implementarea eficientă.

11. Elaborare/ revizuire Strategie integrată pentru dezvoltare urbană

- Analiza urbanistică și evaluarea nevoilor comunității.

- Dezvoltarea unei strategii integrate care abordează aspecte precum infrastructura, transportul, mediul înconjurător și dezvoltarea economică.

- Revizuirea periodică și adaptarea strategiei în funcție de schimbările în comunitate.

12. Elaborare/ revizuire Planuri de mobilitate urbană

- Evaluarea situației actuale a mobilității urbane.

- Dezvoltarea de planuri care să îmbunătățească transportul public, mobilitatea pe bicicletă, infrastructura rutieră și soluțiile de transport ecologice.

- Consultanță pentru implementarea planurilor.

13. Elaborare/ revizuire Planuri de gestionare a deșeurilor

- Analiza proceselor actuale de gestionare a deșeurilor.

- Dezvoltarea unor planuri eficiente de colectare, reciclare și eliminare a deșeurilor.

- Consultanță pentru implementarea planurilor și gestionarea sustenabilă a deșeurilor.

14. Consultanta in delegarea serviciilor de utilitate publică

- Realizarea studiilor de oportunitate pentru delegarea serviciilor publice.

- Elaborarea caietelor de sarcini pentru delegarea serviciilor către investitori privați.

- Asistență în procesul de testare a investitorului privat.

15. Consultanță pentru înființarea și organizarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, grupuri de acțiune locala, companii publice

- Asistență în structurarea legală și operațională a entităților de dezvoltare comunitară.

- Dezvoltarea strategiilor și planurilor de acțiune pentru aceste entități.

16. Consultanță in achiziții publice

- Asistență în elaborarea documentațiilor pentru procedurile de achiziții publice.

- Consultanță în procesul de evaluare și selecție a ofertelor.

17. Elaborare/ revizuire Plan de Acțiune privind Energia Durabilă

- Dezvoltarea unui plan cuprinzător pentru promovarea și implementarea surselor de energie durabilă.

- Identificarea și evaluarea tehnologiilor și proiectelor viabile din perspectiva energiei regenerabile.

18. Elaborare/ revizuire Cereri de finanțare pentru accesarea finanțărilor neramburabile

- Identificarea surselor potențiale de finanțare neramburabile.

- Elaborarea cererilor de finanțare și documentației necesare pentru solicitarea fondurilor.

19. Elaborare/ revizuire Studii de fezabilitate – SF / Documentația de avizare a lucrărilor de interventi-DALI

- Realizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele de construcții și dezvoltare.

- Elaborarea documentației necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.

20. Consultanță in managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

- Asistență în gestionarea și monitorizarea proiectelor pentru asigurarea conformității cu cerințele finanțărilor neramburabile.

21. Audituri energetice

- Evaluarea performanței energetice a clădirilor și infrastructurii.

- Identificarea și recomandarea de măsuri pentru economisirea de energie și reducerea costurilor.

22. Elaborare/ revizuire registre spații verzi

- Identificarea și înregistrarea spațiilor verzi existente în zonele urbane și rurale.

- Dezvoltarea de strategii pentru protejarea și îmbunătățirea acestor spații.

23. Elaborare/ revizuire hărți de zgomot

- Măsurarea și cartografierea nivelurilor de zgomot în mediul urban și industrial.

- Dezvoltarea de planuri pentru reducerea nivelurilor de zgomot și protejarea sănătății publice.

24. Elaborare/ revizuire planuri de îmbunătățire a calității aerului

- Evaluarea calității aerului și identificarea surselor de poluare.

- Dezvoltarea de strategii și planuri pentru îmbunătățirea calității aerului și protejarea mediului înconjurător.

Aceste servicii reprezintă angajamentul nostru de a vă asista în dezvoltarea durabilă, eficientă și responsabilă a proiectelor și comunităților dumneavoastră. Vom lucra împreună pentru a atinge obiectivele dvs. și pentru a crea un impact pozitiv asupra mediului și a comunității.

  • Managementul integrării proiectului până la finalizarea investiției
  • Elaborare de standarde și prescripții tehnice
  • Training personal client
  • Simulatoare de proces
  • Diseminarea informațiilor – organizare de evenimente tehnice pentru comunicarea rezultatelor unor proiecte derulate “Info Day” și/sau diseminarea informațiilor de interes pe probleme de protecție a mediului, schimbări climatice, etc

Vă rugăm să specificați orice cerințe sau detalii suplimentare pentru a putea furniza o ofertă detaliată și personalizată.

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.