1949

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

Domenii de activitate

  • Energie 
  • Mediu
  • Construcții
Energie 

Ca lider în domeniul consultanței și ingineriei energetice din România, dezvoltăm proiecte în diverse subsegmente de piață.


Producerea energiei electrice și termice

1.    Centrale termoelectrice / CTE


2.    Centrale de cogenerare (producerea combinată de energie electrică și termică) – CET

·     Centrale termice / CT

·     Sisteme tehnologice mecanice:

–     Echipamente termomecanice principale, auxiliare și conexiunile dintre acestea

–     Echipamente termoenergetice (Turbine cu gaz și abur, motoare termice cu gaze, motoare Diesel, cazane cu abur, recuperatoare de căldură, cazane de apă fierbinte).


3.    Sisteme electrice și de automatizare:

·     sisteme de înaltă tensiune

·     instalații de alimentare a consumatorilor proprii din centrale

·     sisteme de distribuție de medie, joasă tensiune și curent continuu

·     sisteme de conducere proces DCS, PLC sau clasic

·     surse de energie electrică

·     sisteme de conexiuni electrice

·     sisteme de supraveghere a emisiilor și emisiilor poluante

·     subsisteme operare-supraveghere / reglare / comandă / protecție / ghid operator

·     sisteme de mentenanță / diagnoză / documentare

·     sisteme de curenți slabi și telecomunicații

·     sisteme IT de management.


4.    Sisteme auxiliare:

·     sisteme de management a apelor industriale

·     instalații de menținere/intreținere a calității aerului (desulfurare, electrofiltre, arzătoare cu NOx redus)

·     sisteme de management deșeuri industriale solide (evacuare/transport)

·     gospodării de combustibil solid și lichid

·     sisteme de alimentare cu combustibil gazos

·     instalații de producere a H2

·     instalații de aer comprimat tehnologic și instrumental.


Transportul și distribuția energiei electrice

5.    Sisteme de transport: linii electrice aeriene și subterane, LEA

6.    Stații electrice de transport și distribuție:

·     de transformare și conexiune ale SEN

·     de racord la SEN a CTE, CET, CHE si CNE, a centralelor eoliene și a altor consumatori.

7.    Instalații de compensare a puterii reactive

8.    Instalații de protecție prin relee și automatizări aferente stațiilor și centralelor electrice, la tensiuni de 6–750kV

9.    Instalații de conducere prin dispecer

10. Sisteme și instalații de comandă, interblocaj, semnalizare, masură, sincronizare, contorizare

11. Sisteme de telecomunicații și dispecer

12. Automatică și informatică de sistem (Sistem SCADA).

 


Proiecte de eficiență energetică industrială

 

Resurse energetice regenerabile

  • ·Energie eoliană
  • ·Biomasă forestieră și agricolă
  • ·Energie solară
  • ·Proiecte de valorificare deșeuri
  • ·Energie geotermală
  • Biogaz
Mediu

Vă oferim soluții complexe pentru rezolvarea problemelor de mediu din sectorul public și privat, din țară și de peste hotare:


Calitatea aerului

·     Modelarea matematică a dispersiei substanțelor poluante în atmosferă

·     Utilizarea celor mai performante tehnologii (BAT – Best Available Technologies)

·     Sisteme de reducere a emisiilor de substanțe poluante și de monitorizare a poluării atmosferei.


Calitatea apei

·     Regularizarea cursurilor de apă

·     Managementul apei potabile

·     Evacuarea apelor uzate

·     Depozitarea zgurii și cenușii

·     Eliminarea/tratarea surplusului de apă precum și depozitarea sterilului minier

·     Managementul calității apei

·     Tratarea chimică a apei industriale (pretratare, demineralizare) și a apelor uzate menajere și industriale.


Strategii naționale

 

Consultanță instituțională

 

Schimbări climatice

 

Captarea CO2 și stocarea geologică

 

Situri contaminate

Investigarea sitului și măsuri de remediere:

·     evaluarea stării mediului înconjurător în situl analizat

·     investigarea și managementul sitului

·     dezafectare/demolare

·     decontaminare și remediere

·     excavare, transport, eliminare sau depozitare sol contaminat)

·     închiderea sitului.

Managementul sistemului de remediere al construcțiilor:

·     construcții în acord cu mediul înconjurător

·     redarea terenurilor în circuitul natural

·     ghid privind instalarea, funcționarea și mentenanța sistemului de remediere

·     soluții pentru dezafectare/demolare și decontaminare).


Managementul deșeurilor

·     Stații de transfer

·     Unități de recuperare a materialelor

·     Incineratoare

·     Instalații de tratare chimică a depozitelor ecologice

·     Sisteme de management al deșeurilor (stații de transfer, unități de recuperare a materialelor)

·     închidere depozite neconforme

Construcții

Construcții civile și industriale

·     Construcții civile: sănătate, locuințe, clădiri social-culturale, administrative, comerciale, etc.

·     Construcții industriale în orice domeniu industrial, în special cel energetic


Structuri de rezistență

·     Structuri de beton armat, structuri metalice, zidărie și lemn

·     Fundații pentru construcții, clădiri, diverse instalații și echipamente

·     Sisteme de protecție anticorozivă

 

Arhitectură

·     Proiectare și plastică arhitecturală

·     Decorațiuni exterioare și interioare

·     Mobilarea spațiilor funcționale

·     Design de obiect și de ansamblu

·     Amenajări peisagistice

 

Instalații aferente construcțiilor

·     Instalații de încălzire și ventilație / condiționare

·     Instalații sanitare

·     Instalații electrice


Eficiență energetică pentru clădiri

·     Implementarea tehnologiilor avansate ecologice – surse de energie regenerabilă sau centrale termice clasice de mică putere, cu combustibil, gaze sau lichid ușor, pentru producere agent termic pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră.


Securitate la incendiu

·     Instalații interioare de stins incendiu cu hidranți

·     Instalații fixe de stins incendiu cu apă pulverizată

·     Dotații de primă intervenție în caz de incendiu

 

Alte industrii

·     Energie și mediu pentru industria cimentului

·     Petrochimie

·     Metalurgie

·     Construcții de mașini

·     Industrie alimentară

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.