1949

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

ISPE Prezentarea serviciilor

 • INGINERIE
 • CONSULTANȚĂ
 • CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
 • MANAGEMENT DE PROIECT
 • ALTE SERVICII
INGINERIE

Proiectare de bază și de detaliu

Activitatea de proiectare se desfășoară la un nivel tehnologic performant, utilizând platforme de lucru consacrate pe plan internațional și metodologie/standard de lucru proprie firmei, ceea ce conferă o calitate deosebită proiectelor realizate, productivitate substanțial sporită și o colaborare mult mai eficientă cu clienții.

 • Proiectare la fazele de inginerie de bază și de detaliu cu sisteme software-suport performante ce permit proiectarea colaborativă în mediul 3D
 • Certificate de urbanism, Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcției (D.T.A.C.), Documentații Tehnice pentru Autorizare Demolări (D.T.A.D.)
 • Manuale de operare
 • Configurare și punere în funcțiune de sisteme digitale de tip SCADA, DCS, PLC
 • Programe complexe de retehnologizare și modernizare
 • Proiecte de implementare tehnologii ecologice – menținerea/îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, de implementare SER și racordarea la SEN a acestora
 • Proiecte complexe de reparații, întreținere și de reparații capitale
 • Proiecte urbanistice zonale și de detaliu – PUZ și PUD
 • Proiectare și Plastică arhitecturală
 • Proiecte pentru structuri de rezistență și consolidări
 • Tehnologii GIS și GPS pentru activități de cadastru
 • Proiectare sisteme de reducere a emisiilor de substanțe poluante
 • Documentații pentru dezafectare, demolare și valorificarea materialelor rezultate
 • Alegerea și implementarea sistemelor de monitorizare a poluării atmosferei

Avize și autorizații

 • Documentații specifice IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării) – autorizație integrată de mediu
 • Autorizație de funcționare
 • Aviz/Autorizație de mediu
 • Autorizație de gospodărire a apelor
 • Aviz sanitar
 • Aviz aeronautic
 • Aviz/Autorizație de racordare la rețeaua electrică etc.
 • Certificat de urbanism
 • Autorizarea Lucrărilor de Construcție (D.T.A.C.)
 • Autorizare de demolare – (D.T.A.D.)
 • Avize de urbanism (P.U.D., P.U.Z.)
 • Aviz Inspectoratul de Stat în Construcții
 • Aviz de comercializarea producției de energie electrică
 • Aviz de Securitate la Incendiu – I.S.U

Infrastructură

I. Sisteme centralizate de alimentare cu căldură și apă caldă menajeră / sisteme moderne de termoficare (sursa-rețea-consumator):

 • surse – centrale de cogenerare, trigenerare sau centrale termice
 • rețele de transport și distribuție, pompe de căldură, acumulatoare de căldură, recuperatoare de căldură
 • puncte termice și module termice
 • sisteme de conducere prin dispecer
 • sisteme de monitorizare

II. Sisteme de management a apelor:

 • puțuri de apă sau prize de suprafață
 • stații de potabilizare a apei
 • stații de alimentare cu apă de incendiu
 • stații de tratare ape uzate industriale și menajere
 • rezervoare de înmagazinare
 • stații de pompare și rețele de distribuție
 • sisteme de canalizări industriale / pluviale
 • sisteme de răcire a apei industriale

III. Sisteme de management a deșeurilor

IV. Sisteme de telecomunicații și curenți slabi, sisteme speciale de prevenire și acțiune împotriva dezastrelor

V. Sisteme integrate de monitorizare și sisteme SCADA la nivel municipal și zonal

VI. Sisteme de alimentare cu energie electrică

VII.Sisteme de alimentare cu gaze naturale

VIII.Plan general / Managementul utilizării terenului:

 • amenajarea optimă a terenului
 • căi de comunicare (drumuri, căi ferate, accese secundare, transport piese grele și agabaritice, căi de rulare etc.)
 • parcaje auto, spații verzi, perdele de protecție
 • lucrări de artă (poduri, platforme, taluze, rigole etc.)
 • sisteme de cântărire auto sau feroviară
 • topografie

Servicii Publice

I. Sisteme centralizate de alimentare cu căldură și apă caldă menajeră / sisteme moderne de termoficare (sursă-rețea-consumator):

 • Surse – centrale de cogenerare, trigenerare sau centrale termice
 • Rețele de transport și distribuție
 • Pompe de căldură, acumulatoare de căldură, recuperatoare de căldură
 • Puncte termice și module termice
 • Sisteme de conducere prin dispecer
 • Sisteme de monitorizare.

II. Sisteme de management a apelor:

 • Puțuri de apa sau prize de suprafață
 • Stații de potabilizare a apei
 • Stații de alimentare cu apă de incendiu
 • Stații de tratare ape uzate industriale și menajere
 • Rezervoare de înmagazinare
 • Stații de pompare si rețele de distribuție
 • Sisteme de canalizări industriale / pluviale
 • Sisteme de răcire a apei industriale (cicuit, stații de pompare, turnuri de răcire)
 • Sisteme de management a deșeurilor (colectare, depozitare, recuperare și valorificare, incinerare).

III. Managementul utilizării terenului / Gestiunea terenurilor:

 • Amplasare obiective , amenajare terenuri și sistematizare a rețelelor/fluxurilor tehnologice
 • Lucrări de geodezie, topografie si cadastru industrial, urban si agricol, expropieri
 • Amenajări spații verzi, zone protecție vegetală, parcări
 • Protecție impotriva inundațiilor (regularizări de râuri, corecția albiilor/torenților, canale de gardă, drenaje, îndiguiri, trepte de cădere etc.).

IV. Sisteme de telecomunicații si curenți slabi, sisteme speciale de prevenire și acțiune împotriva dezastrelor

V. Sisteme integrate de monitorizare și sisteme SCADA la nivel municipal și zonal

VI.Sisteme de alimentare cu energie electrică

VII.Sisteme de alimentare cu gaze naturale


CONSULTANȚĂ

Consultanță Tehnică

Consultanță tehnică propriu-zisă

 • Studii de fundamentare tehnică și economică a investiției
 • Analize de eficiență energetică, funcționale, de risc și sensibilitate
 • Proiecte tehnice
 • Caiete de licitație și specificații de licitație
 • Analiza comparativă a ofertelor tehnice, a soluțiilor de conectare a noilor surse la rețeaua Sistemului Electroenergetic Național (SEN), a proceselor și tehnologiilor dezvoltate
 • Optimizări de proces (consumuri de energie electrică/termică, consumuri de combustibil, fluxuri tehnologice)
 • Dimensionarea energetică a proiectului
 • Identificarea soluțiilor pentru conservarea energiei
 • Audit energetic al clădirilor și al proceselor tehnologice, conform reglementărilor ANRSC, ANRE și bilanțuri
 • Calcul structural: analize statice, de seismicitate, de răspuns forțat
 • Evaluări imobiliare și tehnice, precum și expertize tehnice
 • Urmărirea comportării în exploatare precum și în timp a construcțiilor
 • Asistență tehnică la montaj, punerea în funcțiune și pe perioada de garanție


Consultanță tehnică de mediu

I. Analiza schimbărilor climatice la nivel local – regional, emisiile de gaze cu efect de seră (CO2, CO, NH3, NMVOC):

 • Scenarii și modelarea pieței de CO2 – evaluarea situației actuale și realizarea prognozelor pentru emisiile de GES
 • Evaluarea riscului privind GES
 • Inventarierea, monitorizarea și raportarea GES
 • Consultanță privind captarea CO2 și stocarea geologică
 • Determinarea ciclului de viață al CO2

II. Strategii privind controlul poluării atmosferice

III. Inventarierea situației actuale și prognoza emisiilor de agenți poluanți cu ajutorul diferitelor soluții soft

(ENPEP, DECADES)

IV. Dezvoltarea și implementarea strategiilor și politicilor de mediu

V. Strategii locale și naționale privind managementul deșeurilor menajere, industriale, periculoase și spitalicești

VI. Strategii integrate privind reducerea cantităților de deșeuri, în spiritul legislației în vigoare

VII. Management integrat de mediu, sănătate și securitate a muncii și consultanță (EHS)

VIII. Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului (aer, apă, sol, zgomot, radiații) și măsuri de reducere

IX. Bilanțuri de mediu

X. Politici și planificare

XI. Managementul riscului:

 • Cercetare
 • Modelarea riscului și a consecințelor – soft specializat
 • Planificare pentru situații de urgență
 • Expertiza și dezvoltarea criteriilor de risc
 • Strategii integrate de control al riscului / Managementul siguranței proceselor
 • Investigarea condițiilor de asigurare a siguranței / securității
 • Evaluarea cantitativă și calitativă a riscului
 • Evaluarea riscului financiar
 • Factori umani
 • Riscul datorat schimbărior climatice

Consultanță Financiară

Consultanță economică și financiară

 1. Accesarea fondurilor europene, sprijin în procesul decizional, corelarea și încadrarea proiectelor de investiții în planurile operaționale sectoriale (selectare programe, interfața cu operatorii intermediari, concept propunere de proiect, întocmire cerere de finanțare, etc.)
 2. Sprijin în fundamentarea și susținerea în fața instituțiilor bancare/financiare a cererilor de împrumut pentru finanțarea obiectivelor de investiții
 3. Alegerea surselor de finanțare pentru proiectele de investiții (plan de afacere, analiza capabilității finaciare a companiei, optimizarea surselor de finanțare)
 4. Analiza schemelor de sprijin aplicabile noilor proiecte de investiții
 5. Promovarea la finanțare a proiectelor de investiții apelând la mecanisme și scheme financiare adecvate de tipul JI – Joint Implementation, CDM – Clean Development Mechanism, etc.
 6. Analize de eficiență economică și financiară
 7. Determinarea limitelor de rentabilitate și clasarea pe piața de energie
 8. Analiza comparativă a ofertelor financiare
 9. Finanțarea proiectelor și analize cost-beneficiu
 10. Modelare financiară
 11. Asociere a partenerilor în diverse scheme (PF-Project Finance, PC-Project Company, JV-Joint Ventures, PPP-Public Private Partnership)
 12. Evaluarea impactului social și economic
 13. Analiza prețurilor și tarifelor precum și analiza financiară a riscurilor proiectului.
 14. Negocierea comerciala a contractelor de:
 • vânzare a energiei electrice și/sau termice
 • achiziționare a combustibilului
 • exploatare și întreținere a instalațiilor tehnologice
 • inginerie, livrare și montaj al echipamentelor și instalatiilor tehnologice


Consultanță financiară de mediu

 • Consultanță strategică privind ETS (Emission Trading Scheme) sprijin în vederea implementării schemei de comercializare a emisiilor de CO2 și dezvoltării metodologiei de alocare (industrii, guvern și alte agenții)
 • Evaluarea contribuției investiției la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Evaluarea impactului reglementărilor și a costurilor de conformare cu legislația de mediu

Consultanță Instituțională

 • Studii de fundamentare a politicii energetice
 • Analiza siguranței în alimentare cu energie electrică și cu resurse primare – evaluarea costurilor și beneficiilor – soluții concrete dedicate
 • Analiza eficienței și durabilității / sustenabilității / raționalității cu care se utilizează resursele primare
 • Strategii, modele energetice și prognoze pentru SEN – consumul de energie, necesarul de energie, resursele / rezervele de combustibili, dezvoltarea pieței de energie
 • Planificarea sistemelor energetice și a rețelelor de energie electrică
 • Studii de dezvoltare cu costuri minime pentru strategia energetică la nivel național sau regional
 • Elaborarea de ghiduri și metodologii

Studii Tehnice și Financiare

 • Studii de oportunitate, de pre-fezabilitate și de fezabilitate
 • Studii de piață și planificare de afaceri
 • Studii de fundamentare și amplasament
 • Studii geologice, geotehnice și hidrologice
 • Studii de soluții tehnologice optime
 • Documentații specifice IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării) – autorizație integrată de mediu
 • Autorizații de funcționare, de mediu, de gospodărire a apelor, sanitar, aeronautic, de racordare la rețeaua electrică etc.
 • Comercializarea producției de energie electrică
 • Studii de eficiență și de racord la Sistemul Energetic Național.
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

ISPE asigură managementul proiectelor de C, D & I, inclusiv suportul tehnic aferent, în vederea obținerii sprijinului financiar necesar, prin accesarea programelor naționale și internaționale, gestionate de organizații guvernamentale locale sau de peste hotare și instituții financiare.

În acest scop oferim următoarele servicii:

 • Crearea de parteneriate la nivel național și internațional, care să răspundă obiectivelor specifice fiecărui proiect
 • Elaborarea aplicațiilor (cererilor de finanțare) pentru proiecte de Cercetare, Dezvoltare & Inovare
 • Completarea dosarelor de finanțare pentru accesarea fondurilor structurale, în cadrul tuturor programelor operaționale deschise
 • Organizarea de evenimente pentru promovarea obiectivelor și diseminarea rezultatelor proiectelor pe plan național și regional
MANAGEMENT DE PROIECT
 • Managementul integrării proiectului
 • Managementul volumului de lucrări ale proiectului
 • Managementul duratei
 • Managementul costurilor de proiect
 • Managementul calității proiectului
 • Managementul resurselor proiectului
 • Managementul comunicării în proiect
 • Managementul riscului de proiect
 • Managementul activității de aprovizionare din cadrul proiectului
ALTE SERVICII
 • Managementul integrării proiectului până la finalizarea investiției
 • Elaborare de standarde și prescripții tehnice
 • Training personal client
 • Simulatoare de proces
 • Diseminarea informațiilor – organizare de evenimente tehnice pentru comunicarea rezultatelor unor proiecte derulate “Info Day” și/sau diseminarea informațiilor de interes pe probleme de protecție a mediului, schimbări climatice, etc.

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.