1949

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

ISPE Consultanță

 • Consultanță Tehnică
 • Consultanță Financiară
 • Consultanță Instituțională
 • Studii Tehnice și Financiare
Consultanță Tehnică

Consultanță tehnică propriu-zisă

 • Studii de fundamentare tehnică și economică a investiției
 • Analize de eficiență energetică, funcționale, de risc și sensibilitate
 • Proiecte tehnice
 • Caiete de licitație și specificații de licitație
 • Analiza comparativă a ofertelor tehnice, a soluțiilor de conectare a noilor surse la rețeaua Sistemului Electroenergetic Național (SEN), a proceselor și tehnologiilor dezvoltate
 • Optimizări de proces (consumuri de energie electrică/termică, consumuri de combustibil, fluxuri tehnologice)
 • Dimensionarea energetică a proiectului
 • Identificarea soluțiilor pentru conservarea energiei
 • Audit energetic al clădirilor și al proceselor tehnologice, conform reglementărilor ANRSC, ANRE și bilanțuri
 • Calcul structural: analize statice, de seismicitate, de răspuns forțat
 • Evaluări imobiliare și tehnice, precum și expertize tehnice
 • Urmărirea comportării în exploatare precum și în timp a construcțiilor
 • Asistență tehnică la montaj, punerea în funcțiune și pe perioada de garanție


Consultanță tehnică de mediu

I. Analiza schimbărilor climatice la nivel local – regional, emisiile de gaze cu efect de seră (CO2, CO, NH3, NMVOC):

 • Scenarii și modelarea pieței de CO2 – evaluarea situației actuale și realizarea prognozelor pentru emisiile de GES
 • Evaluarea riscului privind GES
 • Inventarierea, monitorizarea și raportarea GES
 • Consultanță privind captarea CO2 și stocarea geologică
 • Determinarea ciclului de viață al CO2

II. Strategii privind controlul poluării atmosferice

III. Inventarierea situației actuale și prognoza emisiilor de agenți poluanți cu ajutorul diferitelor soluții soft

(ENPEP, DECADES)

IV. Dezvoltarea și implementarea strategiilor și politicilor de mediu

V. Strategii locale și naționale privind managementul deșeurilor menajere, industriale, periculoase și spitalicești

VI. Strategii integrate privind reducerea cantităților de deșeuri, în spiritul legislației în vigoare

VII. Management integrat de mediu, sănătate și securitate a muncii și consultanță (EHS)

VIII. Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului (aer, apă, sol, zgomot, radiații) și măsuri de reducere

IX. Bilanțuri de mediu

X. Politici și planificare

XI. Managementul riscului:

 • Cercetare
 • Modelarea riscului și a consecințelor – soft specializat
 • Planificare pentru situații de urgență
 • Expertiza și dezvoltarea criteriilor de risc
 • Strategii integrate de control al riscului / Managementul siguranței proceselor
 • Investigarea condițiilor de asigurare a siguranței / securității
 • Evaluarea cantitativă și calitativă a riscului
 • Evaluarea riscului financiar
 • Factori umani
 • Riscul datorat schimbărior climatice
Consultanță Financiară

Consultanță economică și financiară

 1. Accesarea fondurilor europene, sprijin în procesul decizional, corelarea și încadrarea proiectelor de investiții în planurile operaționale sectoriale (selectare programe, interfața cu operatorii intermediari, concept propunere de proiect, întocmire cerere de finanțare, etc.)
 2. Sprijin în fundamentarea și susținerea în fața instituțiilor bancare/financiare a cererilor de împrumut pentru finanțarea obiectivelor de investiții
 3. Alegerea surselor de finanțare pentru proiectele de investiții (plan de afacere, analiza capabilității finaciare a companiei, optimizarea surselor de finanțare)
 4. Analiza schemelor de sprijin aplicabile noilor proiecte de investiții
 5. Promovarea la finanțare a proiectelor de investiții apelând la mecanisme și scheme financiare adecvate de tipul JI – Joint Implementation, CDM – Clean Development Mechanism, etc.
 6. Analize de eficiență economică și financiară
 7. Determinarea limitelor de rentabilitate și clasarea pe piața de energie
 8. Analiza comparativă a ofertelor financiare
 9. Finanțarea proiectelor și analize cost-beneficiu
 10. Modelare financiară
 11. Asociere a partenerilor în diverse scheme (PF-Project Finance, PC-Project Company, JV-Joint Ventures, PPP-Public Private Partnership)
 12. Evaluarea impactului social și economic
 13. Analiza prețurilor și tarifelor precum și analiza financiară a riscurilor proiectului.
 14. Negocierea comerciala a contractelor de:
 • vânzare a energiei electrice și/sau termice
 • achiziționare a combustibilului
 • exploatare și întreținere a instalațiilor tehnologice
 • inginerie, livrare și montaj al echipamentelor și instalatiilor tehnologice


Consultanță financiară de mediu

 • Consultanță strategică privind ETS (Emission Trading Scheme) sprijin în vederea implementării schemei de comercializare a emisiilor de CO2 și dezvoltării metodologiei de alocare (industrii, guvern și alte agenții)
 • Evaluarea contribuției investiției la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Evaluarea impactului reglementărilor și a costurilor de conformare cu legislația de mediu
Consultanță Instituțională
 • Studii de fundamentare a politicii energetice
 • Analiza siguranței în alimentare cu energie electrică și cu resurse primare – evaluarea costurilor și beneficiilor – soluții concrete dedicate
 • Analiza eficienței și durabilității / sustenabilității / raționalității cu care se utilizează resursele primare
 • Strategii, modele energetice și prognoze pentru SEN – consumul de energie, necesarul de energie, resursele / rezervele de combustibili, dezvoltarea pieței de energie
 • Planificarea sistemelor energetice și a rețelelor de energie electrică
 • Studii de dezvoltare cu costuri minime pentru strategia energetică la nivel național sau regional
 • Elaborarea de ghiduri și metodologii
Studii Tehnice și Financiare
 • Studii de oportunitate, de pre-fezabilitate și de fezabilitate
 • Studii de piață și planificare de afaceri
 • Studii de fundamentare și amplasament
 • Studii geologice, geotehnice și hidrologice
 • Studii de soluții tehnologice optime
 • Documentații specifice IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării) – autorizație integrată de mediu
 • Autorizații de funcționare, de mediu, de gospodărire a apelor, sanitar, aeronautic, de racordare la rețeaua electrică etc.
 • Comercializarea producției de energie electrică
 • Studii de eficiență și de racord la Sistemul Energetic Național.

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.