Invita?ie la prima conferin?? na?ional? CleanCOALTech 2013

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Invita?ie la prima conferin?? na?ional? CleanCOALTech 2013

UPB ?i  ISPE au deosebita pl?cere s? v? invite, vineri, 8 noiembrie 2013, la Conferin?a National? „CleanCOALTech 2013” cu tema „Tehnologii curate de ardere a combustibililor fosili”.

Evenimentul va demara la ora 09.00 ?i se va desf??ura la sediul Universit??ii POLITEHNICA din Bucure?ti, Biblioteca POLITEHNICA (corp nou), cam.II.3, et. 2, Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Sector 6.

Conferin?a Nationala „CleanCOALTech 2013” este organizat? de c?tre Universitatea Politehnica din Bucure?ti, în colaborare cu Institutul de Studii ?i Proiect?ri Energetice ?i cu Comitetul Na?ional Român pentru Consiliul Mondial al Energiei, sub patronajul Academiei Oamenilor de Stiin?? din România.

Rug?m consulta?i agenda evenimentului si prezentarea pe scurt a proiectului .

In speran?a c? ve?i r?spunde afirmativ invita?iei noastre, avem convingerea c? prezen?a dumneavoastr? va contribui la cre?terea prestigiului ?i impactului acestei ac?iuni, ?i v? asigur?m de deosebita noastr? considera?ie.

Echipa proiectului CleanCOALtech

Pentru informatii suplimentare contactati vtanasiev@gmail.com

ISPE co-organizator al CNEE 2013

Written by dragos on . Posted in Evenimente

SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din România) organizeaz? în perioada 23 – 25 octombrie 2013, la Sinaia, Conferin?a Na?ional? ?i Expozi?ia de Energetic? – CNEE 2013.
La acest eveniment ISPE este co-organizator, participând :

cu reprezentan?i în calitate de Vicepre?edin?i ai Sec?iunilor I ?i II ?i ai Comitetului de Organizare astfel :

 • Vicepre?edinte din prezidiul Sectiei 1 – SEN si retele electrice: Dr. Ing. Mihail Coteanu, Director Departament Dezvoltare Afaceri
 • Vicepresedinte din prezidiul Sectiei 2: – Centrale electrice: Dr. Ing. Carmencita Constantin
 • Director Departament Strategii Energie & Mediu
 • Vicepresedinte Comitet Tehnic de Organizare: Dr. Ing. Mihail Coteanu, Director Departament Dezvoltare Afaceri

cu lucr?ri la diverse sec?iuni ale evenimentului CNEE:

 • “Tehnologii moderne de producere a energiei electrice pentru asigurarea dezvolt?rii durabile”, autori: ing. Daniela Burnete, ing. Alexandru Rugiubei
 • ”Evolu?ia solu?iilor de fundare ?i mentenan?a funda?iilor pentru stâlpii LEA”, autori: ing. Cristiana Ionete
 • “Problema pierderilor de putere în re?elele de distribu?ie în care este racordat un num?r mare de surse regenerabile”, autori: ing. George-Aurel Lavrov, ing. Ion Petre Bor?

CNEE î?i propune s? supun? dezbaterii speciali?tilor întreg spectrul de problematici structurat, în principal, pe urm?toarele subiecte majore:

 • Pia?a de energie electric?/termic? (politici energetice, tarife, suport etc.). Planificarea, dezvoltarea, exploatarea ?i mentenan?a instala?iilor energetice.
 • Producerea energiei în centrale mari. Producerea distribuit?. Energii regenerabile.
 • Transportul ?i distribu?ia energiei electrice/termice. Furnizarea energiei electrice/termice. Consumatorii de energie electric?/termic?.
 •  Calitatea energiei electrice/termice.
 • Siguran?a în func?ionare a Sistemului Energetic ?i a aliment?rii cu energie electric?/termic?. Impactul func?ion?rii instala?iilor energetice asupra mediului.
 • Tehnologii moderne aplicabile în SEN.

V? a?tept?m la CNEE 2013!

HITACHI ?i ISPE – solu?ii eficiente pentru generarea energiei electrice ?i termice în România

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Mar?i, 23 aprilie, a avut loc la sediul ISPE din Bucure?ti, Amfiteatrul “Martin Bercovici”, evenimentul “Turbine pe Gaz Hitachi – solu?ii eficiente pentru generarea energiei electrice ?i termice în România”, organizat de ISPE al?turi de HITACHI Power Europe.

Printre lectorii prezen?i la eveniment s-au num?rat reprezentan?i ai managementului Hitachi Power Europe: dl. Horst-Dieter Berten, Vicepre?edinte Vânz?ri Europa de Est, dna. Kyoko Komoto, Director Vânz?ri Turbine pe Gaz, dl. Jürgen Klebes, Director Proiect?ri Termice ?i ai ISPE: dl. Ovidiu Apostol, Director General Adjunct ?i dl. Marian Dobrin, Sef Sec?ie Studii ?i Finan??ri Proiecte, Departament Strategii Energie & Mediu.

Evenimentul a reunit numerosi participan?i din mediul de afaceri ?i industria energetic?: CET Govora, CET Bac?u, CET Br?ila, Elcen-SE Bucure?ti, Electrocentrale Deva, Gala?i ?i ORADEA, IPIP, Monson Power, Romgaz, Romelectro, Vestenergo, Vimetco Power, etc.

Printre temele de mare interes dezb?tute de cei prezen?i s-au num?rat:

 • Prezentarea turbinelor H25 ?i H80;
 • CCGT concept ?i aplica?ii pentru gama de putere de 100-240MW;
 • Posibilit??i de finan?are în România;
 • Consultan?? institu?ional?, financiar? ?i tehnic? în promovarea sistemelor Hitachi cu turbine pe gaz.

Mai jos v? prezent?m câteva imagini de la acest eveniment:

România preocupat? de atingerea ?intelor de reducere a emisiilor de CO2

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Abordarea integrat? a solu?iilor tehnice inovatoare pentru decarbonizarea economiei na?ionale reprezint? un obiectiv de interes major pe termen mediu ?i lung.În acest context, recent înfiin?atul Minister al Mediului ?i Schimb?rilor Climatice (MMSC), prin Direc?ia dedicat? problematicii schimb?rilor climatice a f?cut primul pas în vederea alinierii României demersului european privind dezvoltarea unei economii competitive, cu emisii reduse de CO2.Cu privire la acest obiectiv, dna. Elena Dumitru – secretar de stat MMSC a subliniat: “Ne a?teapt? o noua provocare legat? de dezbaterea m?surilor structurale propuse pentru Directiva EU-ETS (Emissions Trading Scheme) si de dezbaterea documentului “Cartea verde referitoare la stabilirea noului cadru politic pentru schimb?ri climatice si energie pana in anul 2030″, document pe care Comisia îl va finaliza la sfâr?itul lunii martie a.c. ?i care va stabili obiectivele de reducere a emisiilor GES (Gaze cu Efect de Ser?) pentru acest orizont de timp”;. De asemenea, dna. secretar de stat a declarat c? sprijin? ?i se al?tur? mediului de afaceri în efortul comun de tranzi?ie c?tre o economie na?ional? competitiv? ?i cu emisii reduse de gaze cu efect de ser?. Mai mult, MMSC a precizat c? orice proiect ce va fi promovat la finan?are pentru viitoarea perioad? de programare 2014-2020 va trebui s? includ? ?i o component? pentru reducerea impactului schimb?rilor climatice.

Una din solu?iile de decarbonizare o reprezint? punerea la un loc a intereselor utilizatorilor de CO2 ca materie prim? în procesele tehnologice, cu interesele industriilor care genereaz? emisii mari de CO2. Aceast? solu?ie este definit? prin conceptul de management integrat al carbonului – MIC.

Acest dialog între factorii interesa?i din România pentru dezvoltarea ?i implementarea tehnologiilor privind managementul integrat al carbonului a fost deschis de c?tre MMSC prin reunirea reprezentan?ilor autorit??ilor guvernamentale: Ministerul Economiei, Ministerul Educa?iei Na?ionale, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Mediului (ANPM), Autoritatea Na?ional? de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Agen?ia Na?ional? pentru Resurse Minerale (ANRM); reprezentan?i ai industriei: energie, petrol ?i gaze, metalurgie, industria chimic?; industria alimentar?; Federa?ia Patronal? a Asocia?iilor Companiilor de Utilit??i din Energie (ACUE); mediul academic ?i cercetare-dezvoltare: Universitatea Politehnica Bucure?ti (UPB), GeoEcoMar, Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare ?i Membrane (CCMMM), Centrul de Cercet?ri ?i Expertiz?ri Eco Metalurgice (ECOMET); reprezentan?i ai societ??ii civile: Funda?ia Greenpeace România, Green Revolution, TERRA MILENIUL III.

În cadrul seminarului, pozi?ia Ministerului Educa?iei Na?ionale cu privire la tematica în discu?ie a fost exprimat? de c?tre dl. secretar de stat Tudor Prisecaru, care a accentuat rolul esen?ial al mediului academic ?i cel al cercet?rii în identificarea solu?iilor care s? fac? posibil? tranzi?ia de la tehnologiile de captare ?i stocare carbon (CCS) la solu?iile de captare ?i utilizare a carbonului (CCU) prin cercetare aplicat?. Societatea civil?, sus?in?toare fervent? a surselor regenerabile de energie – SRE, s-a ar?tat deschis? fa?? de aceast? ini?iativ?, exprimându-?i dorin?a ca aceast? întâlnire s? fie doar prima dintr-o viitoare serie a dialogului tuturor factorilor implica?i – cu subiecte direc?ionate pe fiecare din temele ro?ilor angrenajului MIC ce se dore?te a fi pus în mi?care.

Evenimentul a beneficiat de prezen?a unor furnizori de tehnologie precum dl. Peter Arnold, Head of Sales & Marketing, ALSTOM Carbon Capture Germania, care a expus diverse solutii de captare ?i utilizare a CO2, cu exemplificarea sectoarelor economice poten?ial interesate de CO2 ca materie prim? (ex. industria energetic?, industria de petrol ?i gaze, industria siderurgic?, industria metalurgic?, industria chimic?, industria alimentar?, industria farmaceutic?, agricultur?).

Dl. Peter Arnold a subliniat: ”Având în vedere procentul de doar 1% de reutilizare a emisiilor de CO2 in diverse industrii (petrochimie, industria alimentar?, industria farmaceutic?), agricultur? ?i în domeniul sanitar, Captarea ?i Stocarea Carbonului – CCS r?mâne în continuare solu?ia tehnologic? viabil? cu randamentul cel mai mare de reducere / re?inere a CO2 (90-95%), chiar dac? în momentul de fa?? nu reprezint? o op?iune comercial?.”

Dl. Ioan Dan Gheorghiu, pre?edinte-director general ISPE, a aten?ionat cu privire la “Lipsa unor scheme de sprijin adecvate; costul sc?zut al certificatelor de CO2; cre?terea pre?ului energiei electrice datorat? sus?inerii schemei de sprijin a regenerabilelor; sc?derea produc?iei industriale ?i implicit a cererii de energie electric? pe pia??, nu sunt elemente motivante pentru sus?inerea investi?iilor în tehnologii inovative de reducere a emisiilor de CO2, îns? problematica schimb?rilor climatice exist? ?i se acutizeaz?, iar lipsa de ac?iune ne va costa mai mult! Întâlnirea de azi trebuie s? constituie un început al dezbaterilor la nivel na?ional – regional – local, cu privire la problematica schimb?rilor climatice ?i a securit??ii energetice”.

Dl. Ioan Dan Gheorghiu a sus?inut faptul c? în contextul amintit, pentru atingerea obiectivelor stabilite ?i înregistrarea unor progrese concrete, este necesar? adoptarea unei Declara?ii care s? sintetizeze schimbul de idei din cadrul acestui eveniment ?i care s? fie înaintat? factorilor politici cu putere de decizie.

La acest eveniment au luat parte ?i reprezentan?i ai presei: Agerpres, Finmedia, Green Report, Info Mediu Europa.

Pentru informa?ii suplimentare:
Gloria Popescu – ISPE
?ef Colectiv Programe Na?ionale/Interna?ionale ?i Transfer de cuno?tin?e
tel: 0722 319 581

Info Day IEE România

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Vineri, 15 februarie 2013, a avut loc la sediul ISPE evenimentul de informare ” Info Day IEE România”. La eveniment au participat peste 90 de speciali?ti, reprezentând 60 de organiza?ii din ?ar?.Organizatori ai sesiunii de informare: Ministerul Economiei – Punctul Na?ional de Contact IEE; ISPE ?i Agen?ia pentru Eficien?? Energetic? ?i Protec?ia Mediului (AEEPM).

Reprezentantul Agen?iei Europene pentru Competitivitate si Inovare (EACI) dna. Dana Du?ianu a expus priorit??ile ?i aspectele tehnico-economice ale acestui apel de proiecte.

În cadrul sec?iunii „Proiecte române?ti de succes – Transfer de bune practici”, AEEPM Bucure?ti a prezentat proiectele Covenant capaCITY ?i Meshartility; ISPE a trecut în revist? participarea sa în cele 8 proiecte IEE din anul 2006 pân? în prezent; Agentia Local? pentru Eficien?? Energetic? ?i Mediu (ALEM )Vaslui – Proiecte dezvoltate; Universitatea Politehnica Timi?oara – Proiectul BIO-HEAT.

Evenimentul s-a încheiat cu o serie de întreb?ri ?i r?spunsuri constructive cu privire la subiectul în dezbatere. Sper?m într-o finalitate pozitiv? ?i rodnic? a demersurilor celor care vor participa cu proiecte în cadrul acestei sesiuni. În acest sens, ISPE pune la dispozi?ia celor interesa?i oferta sa de consultan?? financiar? pentru accesarea surselor de finan?are ?i experien?a acumulat? în derularea de proiecte prin acest program european.

Prezen?a ISPE cu stand la RENEXPO 2012-o ?ans? pentru noi colabor?ri

Written by dragos on . Posted in Evenimente

În perioada 21-23 noiembrie a avut loc la Sala Palatului cea de-a V-a edi?ie a Târgului Interna?ional pentru Energie Regenerabil? ?i Eficien?? Energetic? RENEXPO South – East Europe 2012, organizat de REECO GmbH.

Printre cele peste 130 de companii prezente cu stand, s-au num?rat ?i firme de talie international? precum Gamesa, ESPE, Idnamic, Ravano Green Power, Vaptech, China Sunenergy Europe, IDEEMASUN, REC Solar, Trina Solar, PEV, Canadian Solar care ?i-au prezentat oferta de servicii posibililor clien?i pe parcursul celor 3 zile de eveniment.

ISPE împreun? cu ROMELECTRO au fost prezen?i de asemenea, cu stand, circa 30 de reprezentan?i din domeniu vizitându-ne zilnic. Peste 80% dintre vizitatori aveau cuno?tinte despre activitatea ISPE în domeniul surselor de energie regenerabil?, majoritatea întreb?rilor adresate fiind legate de proiectele noastre in domeniul fotovoltaic. În timp ce o mare parte dintre vizitatori ne-au prezentat oferta de echipamente ?i servicii în speran?a colabor?rii cu ISPE pe viitoare proiecte, principalele solicit?ri adresate ISPE s-au concentrat pe oferte financiare pentru consultan?? în proiectarea de parcuri fotovoltaice ?i/sau eoliene.

Pe lâng? prezen?a cu stand, ISPE a participat activ la RENEXPO prin lucr?ri tehnice sus?inute de reprezentan?ii nostri la conferin?ele de eficien?? energetic?, energie solar? ?i energie eolian? unde dl. Director Mihail Coteanu a avut ?i calitatea de moderator al evenimentului (v? rug?m accesa?i programul particip?rii ISPE la RENEXPO).

Nu în ultimul rând, men?ion?m cu mândrie c? dnei Inginer Hermina Albert, Consilier Tehnico – Economic i-a fost acordat premiul “Personalitatea Marcant? a anului 2012”, oferit de organizatorii RENEXPO South – East Europe. Din p?cate, dna consilier nu a putut fi prezent? la eveniment, premiul fiind înmânat dnei Viviana Asan, Inginer, Sec?ia Sisteme Energetice.

Mai jos g?si?i câteva poze de la eveniment inclusiv cu standul ISPE ?i ROMELECTRO.

Cursuri personalizate GRAITEC ADVANCE pentru ISPE Romania

Written by dragos on . Posted in Evenimente

ISPE este client GRAITEC înc? din anul 2000, dar în vara aceasta ISPE a achizi?ionat licen?e suplimentare ADVANCE Steel ?i ADVANCE Design.
Pentru o utilizare cât mai eficient? ?i productiv? a programelor GRAITEC ADVANCE s-a optat pentru module personalizate de training organizate la sediul ISPE din Bucure?ti.

Curs ADVANCE Design Basic
Când?
14,15,16 Noiembrie 2012
Între orele 9,00-16,00
Unde?
Sediu Ispe Bucuresti: Bdul Lacul Tei, Nr. 1, sector 2, Bucure?ti
Trainer – Ing Adrian GLEJA

Curs ADVANCE Steel Basic
Când?
21,22,23 Noiembrie 2012
Între orele 9,00-16,00
Unde?
Sediu Ispe Bucuresti: Bdul Lacul Tei, Nr. 1, sector 2, Bucure?ti
Trainer – Ing Mihaela BÎZDOAC?

Prin organizarea acestor cursuri se urm?re?te ca speciali?tii din ISPE care vor utiliza în munca zilnic? de proiectare programele din suita GRAITEC ADVANCE s? se familiarizeze cât mai rapid cu modul de lucru ?i principalele func?ionalit??i ale programelor.

Pentru a afla detalii suplimentare despre proiectele realizate de ISPE cu ajutorul programelor GRAITEC v? rug?m acesa?i linkul sau urmariti acest video.

Participarea ISPE la SIE 2012 – un real succes

Written by dragos on . Posted in Evenimente

În perioada 24-26 octombrie 2012, a avut loc la Sinaia “Al IX-lea Simpozion Na?ional de Informatic?, Automatiz?ri ?i Telecomunica?ii în Energetic? – SIE 2012”.Manifestare ?tiin?ific? initiat? ?i promovat? de SIER din anul 1996, SIE 2012 a oferit participan?ilor ?ansa de a participa la dezbateri pe urm?toarele teme:

 • Sisteme Informatice pentru Operatorii ?i Participan?ii la Pia?a de Energie Electric?, Sisteme de Metering etc.
 • Sisteme informatice de proces. Sisteme informatice pentru conducerea operativ? prin dispecer a instala?iilor energetice
 • Sisteme de Automatizarea Distribu?iei
 • Sisteme de Automatizare la nivel de re?ele ?i SEN. Probleme actuale, alternative posibile de dezvoltare, noi tehnici/tehnologii
 • Sisteme de protec?ii ?i automatiz?ri pentru linii, sta?ii ?i centrale electrice
 • SmartGrids.

ISPE s-a implicat activ în desf??urarea acestui eveniment f?când parte atât din Comitetul de Onoare prin dna Hermina Albert, Consilier cât ?i din Comitetul Tehnic de organizare prin dna. Anca Popescu, Director Departament Cercetare Dezvoltare; Dr. Ing. Ana Poida, Divizia Sisteme Energetice ?i Pre?edinte al Comisiei IT&C a S.I.E.R; Dr. Ing. F?nic? Vatr?, Dir. Executiv & Secretar General al S.I.E.R ?i IRE ?i Sef Colectiv SCD, Divizia Sisteme Energetice.

De asemenea, în cadrul Simpozionului SIE 2012 a avut loc ?i EXPO-SIE 2012 – Expozi?ie de echipamente/produse informatice, protec?ii, automatiz?ri ?i de telecomunica?ii, cu aplicare în energetic?, la care ISPE a participat cu materiale de promovare al?turi de alte firme precum Eximprod Grup, CN Transelectrica, Electrica, E. ON Moldova Distribu?ie, Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia.

GE Energy ?i ISPE despre Tehnologia Aeroderivativ?

Written by dragos on . Posted in Evenimente

În data de 27 septembrie a avut loc la sediul ISPE din Bucure?ti, Amfiteatrul “Martin Bercovici”, Seminarul cu tema “Turbine aeroderivative pe gaz pentru generarea eficient? ?i rapid? a energiei electrice ?i servicii de re?ea”, organizat de c?tre GE Energy în colaborare cu ISPE .

Principalele teme dezb?tute au fost:

 • generarea flexibil? ?i eficient? a energiei electrice ?i servicii de re?ea
 • strategia serviciilor de mentenan?? – turbine aeroderivative pe gaz
 • abordarea pie?ei de c?tre GE

Prezent?ri deosebit de interesante au fost sus?inute de reprezentan?ii GE Energy: dna. Carmen Neagu, Region Executive South-East Europe; dl. Pierpaolo Mazza, director General “Turbine cu gaz aeroderivative Europa Central? ?i de Est, Rusia & CSI”; dl. Daniel Minev, Director Vânz?ri, Centrul ?i Estul Europei.

ISPE a fost nu doar co-organizator al evenimentului, ci s-a implicat activ cu prezent?ri sus?inute de dl. Marian Dobrin, ?ef Sec?ie Studii ?i Finan?are Proiecte, Divizia Energie ?i Mediu ?i de dl. Florin St?nescu, Manager Proiect, Departament Conducere Proiect.

Evenimentul a reunit numero?i participan?i interesa?i de temele propuse spre dezbatere (reprezentan?i ai consiliilor locale, ai mediului de afaceri ?i din industrie) ?i s-a dovedit a fi un real succes ?i o poart? deschis? c?tre noi colabor?ri.