ISPE co-organizator al CNEE 2013

Written by dragos on . Posted in Evenimente

SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din România) organizeaz? în perioada 23 – 25 octombrie 2013, la Sinaia, Conferin?a Na?ional? ?i Expozi?ia de Energetic? – CNEE 2013.
La acest eveniment ISPE este co-organizator, participând :

cu reprezentan?i în calitate de Vicepre?edin?i ai Sec?iunilor I ?i II ?i ai Comitetului de Organizare astfel :

 • Vicepre?edinte din prezidiul Sectiei 1 – SEN si retele electrice: Dr. Ing. Mihail Coteanu, Director Departament Dezvoltare Afaceri
 • Vicepresedinte din prezidiul Sectiei 2: – Centrale electrice: Dr. Ing. Carmencita Constantin
 • Director Departament Strategii Energie & Mediu
 • Vicepresedinte Comitet Tehnic de Organizare: Dr. Ing. Mihail Coteanu, Director Departament Dezvoltare Afaceri

cu lucr?ri la diverse sec?iuni ale evenimentului CNEE:

 • “Tehnologii moderne de producere a energiei electrice pentru asigurarea dezvolt?rii durabile”, autori: ing. Daniela Burnete, ing. Alexandru Rugiubei
 • ”Evolu?ia solu?iilor de fundare ?i mentenan?a funda?iilor pentru stâlpii LEA”, autori: ing. Cristiana Ionete
 • “Problema pierderilor de putere în re?elele de distribu?ie în care este racordat un num?r mare de surse regenerabile”, autori: ing. George-Aurel Lavrov, ing. Ion Petre Bor?

CNEE î?i propune s? supun? dezbaterii speciali?tilor întreg spectrul de problematici structurat, în principal, pe urm?toarele subiecte majore:

 • Pia?a de energie electric?/termic? (politici energetice, tarife, suport etc.). Planificarea, dezvoltarea, exploatarea ?i mentenan?a instala?iilor energetice.
 • Producerea energiei în centrale mari. Producerea distribuit?. Energii regenerabile.
 • Transportul ?i distribu?ia energiei electrice/termice. Furnizarea energiei electrice/termice. Consumatorii de energie electric?/termic?.
 •  Calitatea energiei electrice/termice.
 • Siguran?a în func?ionare a Sistemului Energetic ?i a aliment?rii cu energie electric?/termic?. Impactul func?ion?rii instala?iilor energetice asupra mediului.
 • Tehnologii moderne aplicabile în SEN.

V? a?tept?m la CNEE 2013!