MarketiNV – Re?ea regional? de centre de marketing ?i microincubatoare

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Scurt? descriere:

Proiectul se deruleaz? în trei ora?e, situate în trei jude?e învecinate: Baia Mare (jude?ul Maramure?), Dej (jude?ul Cluj) ?i Bistri?a (jude?ul Bistri?a N?s?ud).
Obiectivul proiectului este de a crea o infrastructur? complex? de afaceri, prin dezvoltarea unei re?ele regionale, denumit? Centrul regional “MarketINV”, format? din trei Centre locale “MarketINV”, situate în trei loca?ii strategice reprezentative pentru Regiunea Nord-vest (ora?e mici ?i mijlocii, poten?ial pentru crearea de noi locuri de munc?), capabile s? ofere oportunit??i pentru dezvoltarea afacerilor ?i a investi?iilor interna?ionale, interesate de a se localiza în zon?, prin preg?tirea unui nucleu de Zone de Dezvoltare a Afacerilor(ZDA).

Proiectul include:

 • dezvoltarea infrastructurii
 • reconversia centralelor termice dezafectate (din Baia Mare, Bistri?a ?i Dej) în cl?diri cu facilit??i care includ ?i servicii de consultan?? pentru IMM-uri, cât ?i centru de afaceri
 • recondi?ionarea a 3 cl?diri cu mare valoare istoric? ?i arhitectural?
 • dezvoltarea zonelor învecinate
 • implementarea unei infrastructuri IT performante, care s? permit? îmbun?t??irea competitivit??ii regiunii prin utilizarea de noi tehnologii în micile afaceri
 • dezvoltarea de mecanisme de sprijin pentru  activit??i, precum marketingul local ?i regional, produc?ia
  de bunuri ?i servicii, branding, pentru IMM-uri ?i  microîntreprinderi.

Ca urmare a derul?rii acestui proiect, va fi stimulat? atât calitatea produc?iei, cât ?i crearea de noi microîntreprinderi, cu impact direct în crearea de noi locuri de munc?, dezvoltarea produc?iei, comer?ului ?i a sectorului de servicii. Îmbun?t??irea condi?iilor în aceste loca?ii va duce la protejarea mediului înconjur?tor, inclusiv prin îmbun?t??irea sistemului de utilit??i publice.

Servicii oferite:

Proiectul a parcurs urm?toarele faze:

 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic
 • detalii de execu?ie
 • consultan?? pe perioada licita?iei
 • consultan?? pe perioada desf??ur?rii execu?iei.

Performan?e tehnice estimate:

Baia Mare

 • centru de marketing localizat într-o cl?dire veche (P+2E) din centrul istoric al ora?ului
 • centru de afaceri localizat într-o central? de cartier abandonat?.

Dej

 • o cl?dire (P+1E) din centrul istoric al ora?ului, amplasat? în apropiere de prim?rie, va fi transformat? într-un centru de marketing
 • in aproprierea centrului ora?ului exist? 2 cl?diri vechi, care vor fi demolate, pentru a face loc unei noi cl?diri, care va func?iona ca centru de afaceri.

Bistri?a

 • Dou? cl?diri (P+1E) din centrul istoric al ora?ului, amplasate în apropiere de prim?rie, vor fi transformate în centre de marketing.

?ara ?i zona de amplasare:

România – loca?ii: Baia Mare, Dej, Bistri?a

Numele clientului:

Consiliile Locale Baia Mare, Dej, Bistri?a

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

2006 – 2007

Durata lucr?rilor de execu?ie:

2008-2011