Evaluarea impactului comunic?rii CCS la nivel na?ional ?i interna?ional

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Acceptarea public? a CCS (captarea ?i stocarea CO2) este o condi?ie importan?? pentru dezvoltarea pe scar? larg? a acestei tehnologii. În prezent, se poate considera c? majoritatea publicului nu este nici pentru, nici împotriva CCS, deoarece nivelul de cunoa?tere din partea publicului este foarte sc?zut sau inexistent.

Presupunerea principal? a proiectului “Evaluarea comunic?rii” este c? informarea privind CCS ar trebui s? dea posibilitatea publicului s?-se dezvolte propriile opinii privind aceast? tehnologie. Altfel, for?a cu care aceste opinii privind CCS sunt sus?inute va fi foarte sc?zut? iar opiniile vor fi foarte instabile. Dac? atitudinea publicului este nesigur? sprijinirea în viitor a CCS este nesigur?.

Scopul proiectului este elaborarea recomand?rilor privind comunicarea CCS care s? dea posibilitatea publicului s?-?i formeze propria opinie. Pentru aceasta, proiectul va include un studiu privind comunicarea CCS în ?ase ??ri europene: Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, România ?i Marea Britanie.

Obiectivul central al proiectului este compararea diverselor tipuri de metode de comunicare, curierat ?i materiale privind CCS având în vedere eficien?a acestora pe baza a dou? metode:

 • compararea eficien?ei a dou? metode de comunicare privind CCS:
  • grupuri ?int?;
  • chestionarul de selectare informa?ii.

Dac? acestea corespund perfect componen?a identic? a celor dou? grupuri este garantat?. Scopul principal este investigarea modului în care calitatea opiniei (de ex. stabilitatea) variaz? în func?ie de metoda de comunicare.

 • sondaj de opinie asupra unui e?antion reprezentativ de cet??eni în vederea colect?rii datelor privind con?tientizarea ?i cunoa?terea de c?tre public a schimb?rilor climatice, politicii energetice ?i CCS în general ?i în plus con?tientizarea ?i cunoa?terea de c?tre public a ini?iativelor privind demonstra?iile locale ?i privind materialele ?i campanile de informare privind CCS.

Planul de lucru al proiectului include patru pachete de activit??i dup? cum urmeaz?:

 • PL1: Coordonare ?i management;
 • PL2: Studiu comparativ al metodelor de comunicare CCS;
 • PL3: Sondaj reprezentantiv privind con?tientizarea, gradul de cunoa?tere ?i opiniile privind CCS;
 • PL4: Elaborarea de recomand?ri privind comunicarea CCS ?i activit??i de diseminare.

Servicii oferite:

 • preg?tirea ?i implementarea grupurilor ?int? ?i a chestionarelor de selectare informa?ii ?i evaluarea ?i compararea datelor;
 • preg?tirea ?i implementarea sondajelor na?ionale ?i evaluarea ?i compararea datelor;
 • elaborarea de recomand?ri privind comunicarea CCS la nivel local ?i general pe baza datelor empirice privind con?tientizarea public? ?i a percep?iilor privind schimb?rile climatice, politica energetic?, CCS ?i comunicarea CCS având în vedere evaluarea diferitelor metode de comunicare CCS ?i dac? acestea dau posibilitatea form?rii de opinii bine documentate privind tehnologia;
 • diseminarea rezultatelor proiectului pentru cre?terea nivelului de transfer de tehnologie privind acceptarea CCS;
 • integrarea echipei de proiect în re?ele de cercetare privind CCS ?i grupuri la nivel na?ional ?i european;
 • stabilirea unor leg?turi strânse cu alte re?ele importante de cercetare CCS (de ex. ZEP, CSLF, C2S2-RN).

?ara ?i zona de amplasare:

Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, România ?i Marea Britanie

Client:

FENCO – ERA NET

Data demar?rii/finaliz?rii proiectului:

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: Ianuarie 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: Ianuarie 2010