Implementarea unui grup energetic nou bazat pe tehnologii moderne

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Implementarea unui grup energetic nou cu cazan cu ardere pulverizat? a lignitului, cu parametri ultra supra critici – bazat pe cele mai noi tehnologii la nivel european ?i global, amplasat pe locul Etapei I, este un element fundamental în politica economic? a unui competitor sustenabil.

Proiectul propus are urm?toarele avantaje:

  • creeaz? posibilitatea unei activit??i rentabile a produc?torului de energie electric?. In acest mod produc?torul devine competitiv pe pia?a liberalizat? de energie electric?;
  • asigur? încadrarea func?ionarii noului grup energetic în limitele admise de UE pentru emisiile poluante ?i contribuie la reducerea emisiilor de CO2 prin nivelul superior de eficien?? energetic?;
  • tehnologia modern? aleas? pentru noul bloc energetic este performant?, matur? pe pia??;
  • amplasamentul propus pentru instalarea acestui bloc preg?tit în conceptul “capture-ready” permite ca pe terenul r?mas disponibil din incinta centralei s? se poat? amplasa, pân? în anul 2015, instala?iile pentru captarea, transportul ?i stocarea CO2 (CCS) prev?zute în cadrul unui proiect pilot.

Servicii oferite:

Pentru evaluarea investi?iei necesare implement?rii unui grup de 500 MW s-a avut în vedere un proiect “la cheie” cu contractor general. Investi?ia cuprinde echipamentele principale ale grupului energetic, adaptarea instala?iilor auxiliare (c?rbune, calcar, tratare ap? etc.) ?i lucr?rile necesare pentru conectarea la instala?iile existente.

În prezent, exist? dou? tehnologii al c?ror stadiu de dezvoltare este foarte apropiat de scara demonstrativ?: oxicombustia ?i post – combustia.

Oricare dintre aceste dou? tehnologii se preteaz? unui bloc energetic eficient de putere mare utilizând arderea lignitului pulverizat.
Conform Directivei 31/2009/CE referitoare la stocarea CO2, noile blocuri cu puteri peste 300 MW care vor fi puse în func?iune trebuie s? fie preg?tite pentru implementarea viitoare a instala?iilor pentru captarea ?i stocarea carbonului (“capture-ready”).
Analiza cost beneficiu a fost întocmit? pentru un grup “capture-ready”.

Performan?e estimate:

  • putere: 500 MW;
  • în condi?iile finan??rii investi?iei în structura: 30% surse proprii ?i 70% împrumuturi;
  • se propune ca un procent de 50% din costurile aferente instala?iei CCS s? fie finan?at din grant UE în baza Programului Demonstrativ al Uniunii Europene privind realizarea a 12 centrale echipate cu CCS.

Atractivitatea implement?rii CCS va fi dictat? de pre?ul viitor al certificatelor de emisii de CO2 fa?? de investi?ia suplimentar? ?i costurile de operare ale centralei echipat? cu instala?ia de CCS.

?ara ?i zona de amplasare:

România, jude?ul Gorj ?i Dolj

Numele clientului:

Complexul Energetic Rovinari
Complexul Energetic Craiova – Sucursala I?alni?a

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului:

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: August 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: Decembrie 2009

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: Noiembrie 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: Aprilie 2010