Deva – Paro?eni – Doice?ti – Elaborarea de proiecte de ardere ecologic? a c?rbunelui în România

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Tema proiectului este asisten?a acordat? atât pentru BERD (în calitate de finan?ator al proiectului) cât ?i pentru Termoelectrica (în calitate de client final) în procesul de modernizare a celor 3 centrale. Acest program de modernizare se va desf??ura prin 2 poten?iale societ??i mixte între Termoelectrica ?i investitori priva?i ?i va avea 2 componente:

  • componen?a 1 – modernizarea CTE Deva ?i CET Paro?eni;
  • componen?a 2 – înlocuirea cu o nou? unitate, a unita?ilor existente la CTE Doice?ti.

Având în vedere ini?iativele grupului G8 de la Summit-ul de la Gleneagles, Banca a anun?at propriul program de activit??i referitoare la schimb?rile climatice. Acest program va include activit??i specifice pentru a ajuta clien?ii b?ncii în sectorul de energie pentru a identifica ?i a pune în aplicare cele mai adecvate programe de reabilitare ?i de investi?ii pentru îmbun?t??irea performan?elor.

Proiectul “Preparing Clean Coal Projects in Romania – Deva – Paro?eni – Doice?ti ” va încerca s? ajute în dep??irea mai u?oar? a dificult??ilor asociate cu procesul de tranzi?ie spre o economie de pia?? dezvoltat?, în care prioritatea multor companii de energie din România este pur ?i simplu de supravie?uire, în timp ce cre?terea competitivit??ii prin cre?terea eficien?ei energetice ?i promovarea produc?iilor nepoluante, a trecut în plan secundar. În ultimii ani, pre?urile la energie au fost de obicei mici, iar tarifele nu au permis recuperarea investi?iilor de capital. Dup? cum evolueaz? procesul de tranzi?ie, aceast? situa?ie este în schimbare, pia?a de energie electric? în România fiind liberalizat? iar companiile de energie sunt din ce în ce mai con?tiente de necesitatea de a spori eficien?a energetic? ?i reducerea costurilor.

Cu toate acestea, în multe situa?ii, cunostin?ele despre cele mai bune tehnici disponibile ( BAT ) sunt deficitare sau sunt slab gestionate ?i nu exist? o în?elegere clar? a solu?iei optime între diferite alternative, un exemplu fiind dilema cu care se confrunt? produc?tori de energie electric? ?i anume reabilitarea vechilor unit??i sau construirea de noi unit??i.

Servicii oferite:

Proiectul va trebui s? fac? o analiz? între capacita?ile de reabilitare ?i cele de înlocuire, folosind cele mai bune tehnici disponibile a?a cum sunt ele definite de Uniunea European? – servicii de consultan??.

?ara ?i zona de amplasare:

România – SE Paro?eni; SE Doice?ti; SE Deva

Numele clientului:

Gas Natural Fenosa Engineering S.L.U. Spania

Beneficiar final:

SC TERMOELECTRICA SA

Sursa de finan?are:

BERD

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului:

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: 10 August 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: 30 Aprilie 2010