Studiu privind caracteristicile unei instala?ii de reglaj al circula?iei de putere activ? pe linii ?i al tensiunii în sta?iile SEN – faza I ?i II

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Utilizarea PST (Phase Shifting Transformer) permite,independent de încadrarea în pia?a de energie electric? sau considerente economice,evitarea suprasarcinilor locale (pe anumite linii) ?i respectarea condi?iilor impuse pe liniile de interconexiune (limitarea schimbului la o valoare impus?, realizarea continu? a unui anume schimb). Utilizarea PST permite realizarea unor circula?ii de puteri care s? conduc? la reducerea pierderilor, m?rirea capacit??ii de transport,realizarea tranzac?iilor dorite cu parteneri externi.

Studiile de dezvoltare a RET cu perspectiva racord?rii la SEN a unei importante puteri în surse regenerabile (în principal CEE) amplasate în majoritate în zona de est (Dobrogea, Moldova) au pus în eviden?? ?i oportunitatea introducerii în România de SVC atât pentru respectarea – în toate nodurile – a benzii admisibile de tensiune cât ?i pentru asigurarea condi?iilor de stabilitate de tensiune (static?).

Servicii oferite:

În România, problema este deosebit de actual? întrucât pe LEA 400 kV de interconexiune a zonei Dobrogea cu Bulgaria puterea tranzitat? este limitat? de automatica prev?zut? în Bulgaria (850 MW în cazul liniei 400 kV Isaccea – Dobrudja, respectiv 900 MW în cazul liniei 400 kV Isaccea – Varna).
Analiza condi?iilor de func?ionare în SEN pentru etapa 2016-2021 a eviden?iat, de asemenea, oportunitatea introducerii în SEN a unor compens?ri minime de putere reactiv? în regimuri normale, dar mai ales în cele cu incident prin montarea unor SVC cu puteri între 100 MVAr – 300 MVAr.

În faza I au fost analizate urm?toarele aspecte:

 • analiza principiilor de func?ionare a transformatoarelor defazoare, respectiv SVC;
 • caracteristicile tehnice ale transformatoarelor defazoare, respectiv SVC;
 • analiza tipurilor constructive existente pe pia?? (PST/SVC);
 • exemple de utilizare în sistemele ENTSO-E (PST/SVC);
 • stabilirea caracteristicilor principale pentru un PST/SVC destinat RET;
 • studiu privind stabilirea caracteristicilor pentru PST destinat limit?rii puterii pe LEA 400 KV Medgidia Sud – Dobrudja, respectiv Deleni – Varna.

În faza I au fost analizate urm?toarele aspecte:

 • intercondi?ionarea dintre parametrii transformatorului defazor:
  • între puterea maxim? care poate circula ?i unghiul de defazare necesar;
  • între nivelul de tensiune din re?ea si raportul de transformare al PST;
 • calculele de regim permanent utilizând transformatorul defazor in func?ie de puterea instalat?, respectiv evacuat? din CEE din zona Dobrogea. Defazaj necesar rezultat pentru limitarea puterii;
 • metoda de alegere a SVC;
 • analize efectuate cu privire la necesitatea utiliz?rii SVC: reducerea pierderilor prin sc?derea circula?iei de putere reactiv? ?i reglajul tensiunii în SEN.

Performan?e tehnice estimate:

Calculele elaborate, considerând ca înt?rire de re?ea: racordarea liniilor de interconexiune intrare-ie?ire în sta?ia Medgidia Sud ?i realizarea sta?iei 400 kV Deleni, arat? c? transformatorul defazor apare ca necesar începând cu o putere instalat? în CEE în zona Dobrogea de 3645 MW, respectiv evacuat? din CEE de 2552 MW.
Pentru o valoare a puterii evacuate din CEE între 2552 MW ?i 3724 MW (corepunz?toare unei puteri instalate în CEE între 3645 MW ?i 5319 MW) este necesar? existen?a unui transformator defazor pentru limitarea puterii evacuate pe LEA 400 kV Deleni – Dobrudja la 850 MW. Reglajul de unghi necesar din calculele preliminare prezentate este între (0o) ?i (-30.07o).

Toate calculele prezentate au analizat exclusiv exportul dinspre România spre Bulgaria, cu rolul transformatorului defazor de limitare a puterii tranzitate. În aceste condi?ii unghiul de defazare a rezultat permanent negativ. În cazul schimb?rii sensului de putere (import), în func?ie de m?rimea acestui schimb, ar putea rezulta ca necesar? utilizarea PST cu unghi de reglaj pozitiv, realizând o band? simetric?.

Din studiile ?i analizele efectuate pân? în prezent, din punct de vedere al SEN, la apari?ia în re?ea a surselor de putere regenerabil? (cu prioritate CEE ?i CFV) de pân? la 4000 MW, necesitatea introducerii de SVC apare doar în situa?iile de incidente cu un element retras din exploatare (N–1–1 elemente în func?iune).
Pentru o putere suplimentar instalat? în zona de est a SEN de peste 4000 MW apare oportun? analiza necesit??ii de prevedere a unor SVC în func?ie de nivelul de dezvoltare a RET – atât pentru încadrarea tensiunii în limitele admisibile în regim normal, cât ?i pentru realizarea condi?iilor de stabilitate de tensiune.

?ara ?i zona de amplasare:

România, SEN

Numele clientului:

SC NOVA INDUSTRIAL SA

Data demar?rii/finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

2011