Modernizarea și optimizarea sistemului de producere, transport și distribuție a aburului tehnologic în Suplac

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Grupul de Z?c?minte Suplacu de Barc?u face parte din Zona de produc?ie nr. 4 – Banat Cri?ana a S.C. PETROM S.A. Amplasamentul acestuia se afl?, în jude?ul Bihor ?i par?ial în jude?ul S?laj.În prezent, în cadrul Grupului Z?c?minte Suplac, aburul este produs pentru utilizare tehnologic? (injec?ia ciclic? în sonde, tratarea ?i?eiului) ?i înc?lzirea incintelor.

Scopul proiectului const? în implementarea unor lucr?ri de investi?ii în vederea:

 • moderniz?rii sistemului actual de producere, transport ?i distribu?ie a aburului tehnologic necesar pentru exploatarea Grupului Z?c?minte Suplac
 • acoperirii consumului de abur în zonele noi de dezvoltare ale grupului de z?c?minte
 • producerea aburului tehnologic ?i a energiei electrice necesare procesului de exploatare a z?c?mântului în condi?ii de eficien?? maxim? ?i de risc minim, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare
 • optimiz?rii sistemului de transport ?i distribu?ie în vederea asigur?rii aburului la parametrii optimi cu pierderi minime
 • monitoriz?rii permanente a func?ion?rii instala?iilor prin realizarea unui sistem de automatizare la nivelul fiec?rei centrale.

Pentru atingerea acestor obiective proiectul include urm?toarele activit??i:

 • analiza situa?iei existente a surselor actuale de abur si a utilit??ilor necesare acestora (ap?, combustibil, energie electric?, evacuare ape reziduale)
 • analiza unor scenarii tehnice de acoperire a necesarului de abur tehnologic in diverse situa?ii propuse de PETROM func?ie de tehnologiile de extrac?ie aplicate ?i pe baza regulamentelor europene (privind produc?ia, mediu, siguran?a ?i s?n?tatea)
 • studii geotehnice si topografice pe locatiile selectate pentru noile surse de abur
 • studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea solu?iei aprobate de PETROM pentru modernizarea ?i optimizarea sistemului de producere, transport ?i distribu?ie abur tehnologic la FC Suplac
 • caiete de sarcini pentru licita?ie echipamente principale (cazane de abur. Turbine cu gaze, cazane recuperatoare de abur (HRSG))
 • caiete de sarcini pentru lucr?rile de construc?ii-montaj
 • documenta?ii pentru ob?inere avize ?i acorduri.

Studiul de fezabilitate va include principalele lucr?ri si informa?ii tehnico-economice pentru lucr?rile noi, cheltuielile cu investi?ia ?i cheltuielile opera?ionale pentru a respecta cerin?ele economice ?i sociale generate de procesul de valorificare a aburului în regiunea petrolifer? Suplacul de Barc?u, astfel s? îmbun?t??easc? eficien?a gener?rii, transportului ?i distribu?iei aburului.

Servicii oferite:

 • analiza situa?iei existente
 • studiu de solu?ie (SPF)
 • studii geotehnice ?i topografice
 • studiu de fezabilitate (SF)
 • caiete de sarcini de procurare echipamente
 • caiete de sarcini de construc?ii-montaj
 • documenta?ii pentru toate avizele ?i acordurile solicitate de autorit??i.

Performan?e tehnice estimate:

 • producerea aburului tehnologic ?i a energiei electrice necesare procesului de exploatare a z?c?mântului în condi?ii de eficien?? maxim? ?i de risc minim, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare
 • optimizarea sistemului de transport ?i distribu?ie în vederea asigur?rii aburului la parametrii optimi cu pierderi minime
 • monitorizarea permanent? a func?ion?rii instala?iilor prin realizarea unui sistem de automatizare la nivelul fiec?rei centrale.
 • noile echipamente vor respecta toate reglementarile in vigoare referitoare la protectia mediului.

Performan?e economice estimate:

 • materiale pentru a sprijini controlul bugetului
 • investiga?ii preliminare privind costurile opera?iunilor
 • evaluarea deciziilor tehnologice ?i comerciale optime
 • reducerea costurilor de extrac?ie a ?i?eiului prin reducerea cheltuielilor cu producerea aburului necesar.

?ara ?i zona de amplasare:

România, Suplacul de Barc?u, jud. Bihor

Client:

S.C. PETROM S.A. Membru a Grupului OMV

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului:

Iunie 2008 / 5 Aprilie, 2011

Central? de cogenerare cu ciclu combinat de 860 MW – Brazi, jude?ul Prahova

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Centrala de cogenerare de 860MWe de la Petrobrazi este proiectat? conform standardelor în vigoare pentru ciclurile combinate ?i va fi alc?tuit? din dou? grupuri de cogenerare de circa 310 MWe fiecare (turbin? cu gaze tip PG 9371FB ?i cazan recuperator de abur f?r? ardere suplimentar?) ?i o turbin? cu abur de circa 305 MWe cu condensator de suprafa??.Centrala este proiectat? pentru o durat? de via?? de 20 de ani.

Energia produs?, cu costuri reduse ?i randamente semnificative va fi, în primul rând, pentru necesit??iile societ??ii Petrom S.A., iar surplusul va fi vândut pe pia?a liberalizat? de energie.

Num?rul de ore de func?ionare anual va fi de 8.000 ore, cu un randament global în regim de cogenerare maxim? de 65,26 %, ?i o disponibilitate anual? total? de aproximativ 92%.

Combustibilul utilizat în centrala de cogenerare va fi gazul natural.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cele dou? grupuri de cogenerare (turbine cu gaze ?i cazane recuperatoare) se va realiza prin intermediul co?urilor de fum individuale ale cazanelor recuperatoare, cu în?l?imea fizic? de 70 m.

Pentru pornirea centralei ?i pentru serviciile proprii, atunci când nu func?ioneaz? instala?iile de baz? ale centralei, s-a prev?zut un cazan auxiliar de abur.

Evacuarea energiei electrice produse se va realiza prin statia Brazi Vest aflat? la circa 2,5 km distant?.
Autoriza?ia de Construire pentru noua centrala are numarul 23 si a fost ob?inut? la data de 05 Februarie 2009.

Servicii oferite:

Proiectul semnat de ISPE cu firma METKA, Grecia a fost structurat în patru etape:

 • etapa I: Elaborarea documenta?iilor pentru ob?inerea de avize ?i acorduri
 • etapa II: Elaborare Proiect pentru ob?inerea Autoriza?iei de Construire (PAC) ?i Documenta?ie pentru ob?inerea avizului PSI ?i Scenariul de siguran?? la foc
 • etapa III: Elaborare documenta?ie de Basic design pentru lucr?rile de construc?ii civile (rezisten??, arhitectur?, instala?ii interioare aferente construc?iilor, lucr?ri de amenajare teren, drumuri ?i platforme, re?ele de conducte subterane)
 • etapa IV: Documentatie de Execu?ie pentru lucr?rile de construc?ii civile.

Performan?e tehnice estimate:

 • caracteristici energetice
 • regim de func?ionare
 • putere termic? – Regim nominal – 85MWt – Regim maxim 150MWt.

?ara ?i zona de amplasare:

Amplasamentul noii centralei de cogenerare cu ciclu combinat de 860 MW este situat în partea de vest a incintei rafin?riei Petrobrazi, judetul Prahova; aceasta ocup? loturile 68 ?i 72 ?i are dimensiunile de cca. 430m x 270m.

Numele clientului:

METKA BRAZI SRL

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

martie 2008 – martie 2011

Instala?ii de iluminat ?i aparate electrocasnice de producere frig pro-eficiente (PROEFFICIENCY)

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Scopul proiectului “Instala?ii de iluminat ?i aparate electrocasnice de producere frig pro-eficiente” (contract no. EIE/05/218/SI2.419688) este promovarea ini?iativelor integrate voluntare privind produsele eficiente eco-energetice în cadrul unor scenarii regionale diferite pe pia?a european? din ??rile membre ?i candidate prin implementarea unor “ini?iative promotori-pilot” ?i a unor “proiecte/ac?iuni consumatori-pilot”, precum ?i prin monitorizarea eficien?ei ini?iativelor ?i ac?iunilor realizate.Obiectivele specifice se concretizeaz? prin:

 • stimularea promotorilor prin “ini?iative promotori-pilot” pentru majoritatea produselor eficiente-eco-energetice
 • accelerarea transform?rii pie?ei prin utilizarea într-o mai mare m?sur? a produselor eficiente-eco-energetice de frig ?i iluminat (frigidere, congelatoare, aparate combinate ?i produse de iluminat pentru sectorul rezidential ?i ter?iar), prin implementarea unor “proiecte/ac?iuni consumatori-pilot”
 • monitorizarea eficien?ei ini?iativelor ?i ac?iunilor realizate
 • prezentarea ini?iativelor/ac?iunilor de succes pentru motivarea organiza?iilor.

Planul de lucru este structurat în 8 pachete de lucru, la care va participa fiecare dintre partenerii acesteia, ac?ionând pe pie?e energetice diferite.

Pachetele de lucru sunt urm?toarele:

 • WK1 Coordonare. Management. Rapoarte
 • WK2 Metodologie comun? pentru atingerea obiectivelor teritoriale
 • WK3 Tehnologii de ultim? genera?ie pentru scenarii regionale
 • WK4 Ini?iative promotori-pilot
 • WK5 Proiecte/ac?iuni consumatori-pilot
 • WK6 Monitorizarea eficien?ei ini?iativelor ?i ac?iunilor
 • WK7 Diseminarea specific? a ac?iunilor
 • WK8 Diseminarea comun? a ac?iunilor.

Servicii oferite:

În România, ISPE:

 • va elabora analiza de pia?? a produselor de frig ?i iluminat eficiente-eco-energetice
 • va organiza echipe de lucru de produc?tori ?i viitori consumatori
 • va promova rezultatele studiului PROEFFICIENCY.

Rezultate estimate:

Rezultate/produse/beneficii directe ale ac?iunii:

 • stimularea unor “ini?iative promotori-pilot” pentru majoritatea produselor eficiente-eco-energetice în ?ase regiuni ale UE
 • implicarea consumatorilor prin implementarea unor proiecte/ac?iuni consumatori-pilot
 • monitorizarea eficien?ei ini?iativelor ?i ac?iunilor
 • transfer de cuno?tin?e ?i experien?? între ??rile membre ?i candidate.

Impactul poten?ial al ac?iunilor în cazul unei implement?ri pe scar? mai larg? ?i, în final, dup? terminarea proiectului/contractului.

Numele clientului:

Comisia European? – Directoratul-General pentru Energie ?i Transport (DG-TREN), Energie Inteligent? – Europa 2004

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

Proiectul este e?alonat pe o perioad? de 36 luni (2006-2008)

Parteneri:

 • ESCAN S.A. – Spania
 • O.Ö. Energiesparverband – Austria
 • GERTEC GmbH Ingenieurgesellschaft – Germania
 • Institutul de Studii ?i Proiect?ri Energetice -România
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – Polonia
 • Severn Wye Energy Agency Limited – Anglia

Reconstrucția Centralei de Cogenerare a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Investiția este necesară pentru a se asigura consumul de energie electrică și căldură al platformei petrochimice Lukoil-Teleajen.În prima etapă, se prevede instalarea unui grup energetic de condensație și priză având puterea de 32 MW, care, pentru început, va fi alimentat cu abur din cazanele existente, urmând ca în etapa a doua să se prevadă și instalarea unui cazan de abur 260 t/h 540 0 C cu funcționare pe :

 • combustibil principal: cocs de rafinărie combustibil principal
 • combustibil de pornire și de rezervă: gaze de rafinărie, păcură și gaze naturale.

Turbogeneratorul nou de 30 MW s-a amplasat în prelungirea sălii de mașini 3 x 12 MW existente, prin extinderea acesteia cu cinci travei, iar stațiile electrice necesare funcționării grupului s-au amplasat în prelungirea corpului intermediar existent, prin extinderea acestuia.

Reconstrucția centralei de cogenerare CET la S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. implică atât reabilitarea unor clădiri existente, cât și realizarea unor construcții noi.

amenajări în construcții existente:

 • în sala de mașini
 • în corpul intermediar
 • în sala de cazane.

realizarea unor construcții noi:

 • extindere sală mașini
 • extindere corp intermediar
 • realizarea unor gospodării de cocs, de calcar, de zgur și cenușă, care includ benzi de alimentare, turnuri de deversare, de preluare, silozuri, depozite, stații de concasare, stații electrice

Lucrările de arhitectură prevăzute atât la clădirile existente, cât și cele aferente clădirilor noi, au avut ca scop crearea unor condiții optime de exploatare, precum și încadrarea spațiilor în cerințele normativelor în vigoare din punct de vedere al situațiilor de urgență, determinate de incendii și pentru securitatea și sănătatea în muncă.

Servicii oferite:

 • proiectant general (documentații pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor, proiect tehnic, documentații PAD/PAC, detalii de execuție, documentație As Built)
 • servicii de consultanță
 • asistență tehnică la contractare și execuție
 • urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

Performanțe tehnice estimate:

 • Total Ac = 6.230,00 mp
 • Total Ad = 17.890,00 mp
 • Total V = 150.000,00 mc.

Categoriile de importanță ale construcțiilor sunt: B (deosebită) și C (normală).
Clasele de importanță ale construcțiilor sunt: I și II.
Categoriile de pericol de incendiu ale construcțiilor sunt: C, D și E.
Gradul de rezistență la foc al construcțiilor este II.

Țara și zona de amplasare:

România, orașul Ploiești, județul Prahova

Numele clientului:

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

Data demarării / finalizării proiectului (punere în funcțiune):

2006 – proiect în curs de derulare

PETROTEL LUKOIL S.A. central? electric? în condensa?ie de 30 MW

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Instala?ii termomecanice

În cadrul S.C. Petrotel LUKOIL S.A. func?ioneaz? o central? electric? de termoficare CET II, care asigur? în totalitate energia termic? necesar? rafin?riei (aburul pentru procesele tehnologice ?i ap? fierbinte pentru circuitul de termoficare) ?i o parte din puterea electric? necesar? echipamentelor din cadrul sec?iilor ?i instala?iilor rafin?riei.S.C. Petrotel LUKOIL S.A. mai produce, pe lâng? produsele de baz? rezultate din rafinarea ?i?eiului, gaze de rafin?rie ?i cocs de rafin?rie.

În vederea valorific?rii acestor produse secundare combustibile ?i producerii de energie electric?, pentru asigurarea consumul intern al societ??ii ?i livrarea surplusului de energie electric? c?tre ter?i, s-a propus extinderea centralei existente CET II cu un cazan de abur cu ardere în strat fluidizat de 260 t/h, 100 bar, 540 oC ?i o turbin? în condensa?ie de 30 MW. Cazanul de abur cu ardere în strat fluidizat de 260 t/h va utiliza drept combustibil principal cocsul de rafin?rie produs în cadrul societ??ii.

Amplasarea turbinei cu abur de 30 MW se va face în extinderea s?lii ma?ini existente.

Cazanul de abur cu ardere în strat fluidizat circulant ?i anexele aferente (bunc?ri de cocs, bunc?ri de calcar, bunc?rul de nisip, electrofiltrul, ventilatoare de aer ?i de gaze, canale de evacuare gaze arse la co?ul de fum) va fi amplasat în aer liber, adiacent extinderii s?lii turbinei. Pentru evacuarea gazelor arse de la cazan se va folosi co?ul de fum existent, ce deserve?te cazanele de 120 t/h din CET II.

În func?ionare normal?, noul cazan va func?iona pe cocs, iar la pornire se va folosi drept combustibil gaz de rafin?rie, gaze naturale sau p?cur?.

Schema centralei existente 3 x 120 t/h ?i 3 x 12 MW este cu bare colectoare pe parte de: abur viu, abur de pornire, abur de medie ?i joas? presiune, ap? de alimentare cazane (bara rece, bara cald?), purj?, goliri ?i drenaje. Noul grup se va racorda în schema cu bare a centralei, în paralel cu grupurile existente.

R?cirea condensatului principal în condensatorul turbinei de 30 MW se va realiza în circuit închis, utilizând un turn de r?cire existent, de 10.000 m3, care se va reabilita. Pentru evacuarea apelor se vor realiza racorduri la re?elele de canalizare similare existente în zon?.

Gospod?ria de cocs de petrol

Combustibilul de baz? pentru alimentarea cazanului este cocsul de petrol produs în rafin?rie la bateriile de cocsificare. Cocsul de petrol va fi transportat la amplasament pe liniile CF existente. Gospod?ria de cocs asigur? alimentarea cu combustibil a cazanului în condi?ii de siguran??, continuu ?i la debitele necesare ?i se compune din: sta?ia de desc?rcare CF, sta?ia de concasare, depozitul de cocs concasat.

Gospod?ria de calcar

Calcarul este adus la central? cu mijloace de transport auto, la granula?ia de 70-150 mm. Gospod?ria de calcar se compune din: sta?ia de desc?rcare auto, de tip subteran, cu bunc?ri, sta?ia de sortare-concasare, depozitul de calcar concasat dimensionat pentru o capacitate de min. 15 zile, sta?ia de concasare secundar? ?i m?cinare.

Gospod?ria de nisip

Pentru pornirea cazanului se utilizez? nisip fin cu granula?ia 0-60 mm ce va fi adus la central? cu mijloace auto. Gospod?ria de nisip va fi alc?tuit? din: sta?ia de desc?rcare auto, siloz pentru stocare nisip, sistem de transport continuu.

Depunerea cenu?ii zbur?toare

Cenu?a zbur?toare colectat? de la separatoarele de cenu?? (drumul II de gaze de ardere zgur? preînc?lzit? de aer ?i economizor), precum ?i cenu?a zbur?toare de la electrofiltru este colectat? în silozul aferent cazanului. De la silozul de colectare cenu??, aceasta este preluat? ?i transportat? pneumatic c?tre depozitul tampon de cenu?? zbur?toare uscat?.

Evacuarea amestecului solid zgur? de cocs ?i gips

Zgura de cocs de petrol provenit? din arderea acestuia, precum ?i gipsul provenit din transformarea calcarului prin adi?ionarea SO2 este colectat?, preluat? de la baza focarului ?i transportat? la silozul de colectare din limita cazanului. De la silozul de colectare, amestecul de zgur? ?i gips uscat este preluat cu echipamente de transport continuu pân? la un depozit tampon, de unde trebuie preluat? ?i transportat? pentru depozitare îndelungat?.

Servicii oferite:

 • studiul de solu?ie
 • studiul de fezabilitate
 • documenta?iile de ob?inere a avizelor.

Caracteristici tehnice principale:

 • un cazan de abur cu ardere în strat fluidizat de 260 t/h, 100 bar, 540 oC, cu func?ionare pe cocs
 • o turbin? de abur în condensa?ie de 30 MW.

Performan?e tehnice estimate:

 • acoperirea consumului intern ?i livrarea de energie energia electric? în SEN
 • valorificarea produselor secundare combustibile ob?inute în rafin?rie, în condi?iile încadr?rii emisiilor de noxe în normele europene.

?ara ?i zona de amplasare:

România, Rafinãria S.C. PETROTEL LUKOIL S.A., Ploie?ti

Numele clientului:

SC PETROTEL LUKOIL SA, Ploie?ti

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

2005- 2007

Maternitate – Sec?ie Exterioar? a Spitalului Jude?ean Buz?u

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Cl?direa a fost conceput? în regim de P+4 cu un subsol, putand fi descris sumar astfel:

 • subsolul cuprinde sectorul medical de radiologie, vestiarele personalului, sectorul recep?ie bunuri medicale / nonmedicale ?i depozitele, evacuarea de?eurilor, sectorul serviciilor cu buc?t?ria ?i sp?l?toria în sistem catering, sectorul tehnic ?i de între?inere
 • parterul cuprinde punctele de informa?ii, urm?rire ?i control, sectorul de primiri urgente, unitatea de internare / externare, compartimentul de spitalizare de o zi, sectorul ambulator, laboratorul, farmacia precum ?i zona public?, aflat? în imediata apropiere a intr?rii unde se g?sesc ?i o flor?rie, cofet?rie ?i un chio?c pentru publica?ii periodice
 • etajul I cuprinde blocul operator, sec?ia de terapie intensiv?, sterilizarea central?, blocul de na?teri, sec?ia neonatologie
 • etajele al II-lea, al III-lea ?i al IV-lea cuprind sectoarele de spitalizare propriu-zisa cu saloanele ?i grupurile sanitare aferente precum ?i celelalte spa?ii ce asigur? desfa??urarea actului medical
 • pe terasa corpului P + 1E (blocul operator) precum ?i pe cea a corpului P+ 4E (corpul de cazare) se afl? amplasate cele dou? centrale de ventila?ie.

În afara cl?dirii principale au fost proiectate ?i urm?toarele corpuri auxiliare. Statia de Distributie Gaze Medicale care are ca func?ie de baz? producerea gazelor medicale necesare în procesele medicale. Acestea sunt transportate în cl?direa maternit??ii printr-un sistem de ?evi ?i conducte subterane ?i este alcatuit? din:

 • sta?ia de oxigen medical amplasat? în exterior pe o platform? betonat?
 • sta?ia de butelii de N2O si CO2 amplasat? în exterior pe o platform? betonat?
 • sta?ia de aer comprimat, amplasat? in interiorul cl?dirii
 • sta?ia de vacuum amplasat? în interiorul cl?dirii.
 • Grup Diesel
 • Centrala Termica
 • Post Trafo
 • Statie epurare ape uzate

Servicii oferite:

 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic
 • documenta?ie de execu?ie
 • asisten?? tehnic? pe ?antier

Performan?e tehnice estimate:

Studiul de fezabilitate ?i proiectul în sine respect? atât cerin?ele HG 015 referitoare la proiectarea ?i realizarea de spitale ?i cl?diri cu destina?ie medical? cât ?i cerin?ele UE privind realizarea la standarde interna?ionale a edificiilor cu destina?ie medical?. Astfel, se poate spune c? maternitatea corespunde celor mai înalte standarde in domeniu.

?ara ?i zona de amplasare:

România, Buz?u, jud. Buz?u

Numele clientului:

Consiliul Jude?ean Buz?u

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

23.09.2009 – Aprilie 2010

Asisten?? tehnic? pentru preg?tirea portofoliului de proiecte – Termoficare

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Master Planul constituie prima etapa în vedereal elabor?rii Aplica?iei pentru realizarea, în sectorul termoficare, a unor investi?ii finan?abile din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Opera?ional Sectorial de Mediu 2007–2013 – Axa Prioritar? 3 (Sprijin? finan?area Instala?iilor Mari de Ardere (IMA) de?inute de autorit??ile locale, func?ionale în cadrul sistemelor municipale de înc?lzire, cu scopul reducerii emisiilor poluante ?i a emisiilor de gaze cu efect de ser? la nivelul IMA, precum ?i cu scopul îmbun?t??irii eficien?ei energetice la nivel de instala?ie ?i re?ele).Master Planul este elaborat pentru Instala?iile Mari de Ardere (IMA) ?i sistemul de alimentare centralizat? cu energie termic? din municipiile: Boto?ani, Foc?ani, Re?i?a, Râmnicu-Vâlcea, Oradea, acoperind produc?ia, transportul ?i distribu?ia de energie termica c?tre consumatori pe o perioada de 20 ani.

Scopul elabor?rii Master Planului a fost de a identifica ?i prioritiza necesit??ile investi?ionale, astfel încât s? respecte – la cel mai mic cost – conformarea cu Directivele CE din sectorul de mediu, luând în considerare suportabilitatea investi?iilor de c?tre popula?ie ?i capacitatea local? de implementare a proiectului.

S-au analizat scenarii ?i op?iuni care au ?inut seama de:

 • contextul strategic na?ional relevant
 • situa?ia actual? a sistemului de termoficare
 • problemele sistemului de termoficare
 • evolu?ia cererii de energie termic?
 • identificarea op?iunilor pentru alimentarea cu energie termic?

Analizele au cuprins:

 • analiza de suportabilitate
 • analiza op?iunilor: analiza financiar?, analiza economic?
 • prioritizarea investi?iilor
 • planul de ac?iune pentru implementarea proiectului

Studiile de fezabilitate constituie a doua etap? în cadrul elabor?rii Aplica?iei pentru realizarea, în sectorul termoficare, a unor investi?ii finan?abile din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Opera?ional Sectorial de Mediu 2007–2013 – Axa Prioritar? 3 (sprijin? finan?area Instala?iilor Mari de Ardere (IMA) de?inute de autorit??ile locale, func?ionale în cadrul sistemelor municipale de înc?lzire, cu scopul reducerii emisiilor poluante ?i a emisiilor de gaze cu efect de ser? la nivelul IMA, precum ?i cu scopul îmbun?t??irii eficien?ei energetice la nivel de instala?ie ?i re?ele).

Studiile de fezabilitate au fost elaborate pentru Instala?iile Mari de Ardere (IMA) ?i sistemul de alimentare centralizat? cu energie termic? din municipiile: Boto?ani, Foc?ani, Re?i?a, Râmnicu-Vâlcea, Oradea, acoperind produc?ia, transportul ?i distributia de energie termic? c?tre consumatori pe o perioada de 20 ani.

Studiile au analizat trei scenarii strategice de alimentare cu energie termic?:

 • scenariul I, care se bazeaz? pe alimentarea centralizat? cu energie termic? ?i men?inerea actualelor structuri organiza?ionale
 • scenariul II, caracterizat prin alimentarea din mai multe surse de energie centralizat?, ob?inute prin împ?r?irea sistemului actual, companiile vor avea de operat surse de energie zonale, precum ?i re?ele de transport ?i distribu?ie ?i puncte termice
 • scenariului III, caracterizat prin alimentarea individual? cu energie termic?.

Cele trei scenarii strategice de alimentare cu energie termic? au fost comparate în cadrul analizei multicriteriale, pe baza urm?toarelor criterii:

Criterii de mediu:

 • reducerea emisiilor de CO2 raportat? la energia echivalent? produs?
 • reducerea polu?rii distribuite în zonele de locuin?e

Criterii sociale:

Aspecte sociale, estimându-se procentual nivelul impactului scenariului asupra popula?iei, ?i anume:

 • impactul lucr?rilor de realizare a investi?iei asupra st?rii de bine a popula?iei
 • impactului costului investi?iei directe asupra situa?iei economice a popula?iei.

Criterii financiare:

Nivelul investi?iei

În cadrul scenariilor I ?i II au fost analizate diferite op?iuni principiile de baz? avute în vedere la definirea op?iunilor au fost urm?toarele:

 • conformarea cu cerin?ele privind protec?ia mediului
 • conformarea cu cerin?ele BAT – BREF ?i utilizarea celor mai eficiente tehnologii
 • conformarea cu cerin?ele europene privind utilizarea surselor regenerabile de energie
 • minimizarea costurilor investi?ionale ?i de operare
 • conformarea cu cerin?ele legislative referitoare la disponibilitatea combustibililor
 • conformarea cu prevederile referitoare la emisiile poluante ?i comer?ul cu emisii
 • posibilit??i de implementare local?
 • capacitatea operatorului de a opera tehnologii complexe.

Op?iunile au fost comparate pe baza analizei financiare în cadrul c?reia au fost calcula?i indicatorii de performan?? financiar? a proiectului. Analiza s-a efectuat din punctul de vedere al beneficiarului proiectului, prin metoda cost-beneficiu incremental?, cu luarea în considerare a tehnicii actualiz?rii. In cadrul analizei financiare au fost determinate venituri exclusiv din energia termic? ?i cheltuieli pe întreaga perioad? de analiz?. Op?iunile rezultate au fost ierarhizate pe baza analizei cost-beneficiu financiare a investi?iei.

Pentru alegerea op?iunii care merit? s? fie cofinan?at? din fonduri nerambursabile s-a utilizat analiza economic?, care evalueaz? proiectul din punctul de vedere al impactului economic la nivelul societ??ii (economic, social ?i de mediu).

Analiza economic? este efectuat? din punctul de vedere al societ??ii în ansamblu ?i nu doar al proprietarului infrastructurii, ca în cazul analizei financiare.In analiza economic? s-au luat în considerare ?i externalit??ile care conduc la costuri ?i beneficii economice, sociale ?i de mediu care nu au fost considerate în cadrul analizei financiare, pentru c? nu genereaz? venituri sau cheltuieli monetare.

Punctul de plecare în analiza economic? a fost analiza financiar? incremental? a investi?iei, a fost ajustat cu dou? tipuri de corec?ii care se reflect? în fluxul economic de numerar ob?inut:

 • corec?ii fiscale ?i conversia pre?urilor
 • integrarea (monetizarea) externalit??ilor

Op?iunea recomandat? pentru reabilitarea sistemelor de înc?lzire urban? a fost selectat? pe baza criteriului VNAF/C maxim, CIA minim.

De asemenea, la determinarea fluxului economic de numerar au fost luate în considerare toate costurile indiferent de sursele de finan?are (atât pentru investi?ie cât ?i pentru operare ?i func?ionare). Analiza Cost – Beneficiu economic? a cuprins urm?toarele etape:

 • determinarea Fluxului Incremental de Venituri ?i Cheltuieli (FVC) pe perioada de analiz?
 • determinarea indicatorilor de performan?? economic?
 • valoarea Net? Actualizat? Economic? (VNAE)
 • rata Intern? de Rentabilitate Economic? (RIRE). Alegerea optiunii care merit? s? fie cofinan?at? din fonduri nerambursabile este cea care are indicatorii de performan?? economica pozitivi (VNAE>0, RIRE> rata de actualizare social?).

Pentru op?iunea aleas? s-a întocmit studiul de fezabilitate propriu-zis, care cuprinde:

 • datele tehnice ale investi?iei
 • lucr?rile necesare de demolare ?i consolidare pentru implementarea proiectului
 • lucr?rile necesare în centrala pe specialit??i
 • lucr?rile necesare aferente sistemului de termoficare
 • managementul riscului industrial
 • costul estimativ al investi?iei
 • analiza cost – beneficiuSurse de finan?are
 • principalii indicatori tehnici ai investi?iei

Servicii oferite:

 • elaborare masterplan (strategie)
 • studii de fezabilitate

?ara ?i zona de amplasare:

România – Foc?ani, Boto?ani, Govora, Oradea, Re?i?a

Numele clientului:

Ministerul Mediului – Direc?ia General? pentru Managementul Instrumentelor Structurale

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului:

2009 – 2010

Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Cele două proiecte elaborate de ISPE cuprind:

1.

  • Realizarea a cca. 7 km rețele de canalizare și cca.1,5 km rețele de alimentare cu apă pentru 20 de străzi din zona Ion Creangă, sectorul 2, București. Rețelele de apă au fost realizate din tuburi de polietilenă de înaltă densitate, iar rețelele de canalizare au avut diametre cuprinse între DN300- DN 1400 mm și au fost confecționate din tuburi din policlorură de vinil (PVC), respectiv poliester armat cu fibră de sticlă și inserție de nisip (PAFSIN) pentru diametre mai mari de DN 500 mm;
  • Realizarea rețelelor de canalizare și a rețelelor de alimentare cu apă pentru 5 de străzi din zona Ion Creangă, sectorul 2, București. Rețelele de apă au fost prevăzute a fi realizate din tuburi de polietilenă de înaltă densitate, iar rețelele de canalizare din tuburi din policlorură de vinil (PVC).

2.

 • Pe traseul rețelelor de apă au fost prevăzute cămine de vane, hidranți și branșamente până la limita de proprietate, iar pe traseul rețelelor de canalizare au fost prevăzute cămine de vizitare, cameră de schimbare de direcție rețele de canalizare, cămine de rupere de pantă, camere de rupere de pantă și disipare de energie guri de scurgere și racorduri până la limita de proprietate.
 • Pe traseul rețelelor de apă au fost prevăzute cămine de vane, hidranți și branșamente până la limita de proprietate, iar pe traseul rețelelor de canalizare au fost prevăzute cămine de vizitare, cămine de rupere de pantă, guri de scurgere și racorduri până la imobile până la căminul de racord.

Servicii oferite:

 • Consultanță
 • Avize și acorduri
 • Proiecte tehnice
 • Proiect de autorizație de construire
 • Detalii de execuție
 • Asistență tehnică.

Țara și zona de amplasare:

România, București, sectorul 2

Numele clientului:

Primăria Municipiul București
SC EGIS România SA
Beneficiar final: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA

Data demarării / finalizării proiectului:

Ambele proiecte sunt în curs de derulare.

Reabilitare 15 spitale jude?ene

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate ?i a Ghidului cu directive arhitecturale ?i inginere?ti pentru proiectarea, reabilitarea, consolidarea, unde este cazul ?i dotarea ,,la cheie” cu echipamente medicale a spitalelor prev?zute în Anexa 1 la Contract s-a avut in vedere includerea departamentelor, sec?iilor ?i facilit??ilor în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului S?n?t??ii Publice nr. 1764 din 22 decembrie 2006, cu modific?rile ulterioare. La dimensionarea sau redimensionarea pentru fiecare departament ?i sec?ie în func?ie de normele Europene ?i cele române?ti în vigoare, s-a ?inut cont în mod obligatoriu de evolu?ia previzionat? în timp a cazuisticii medicale, din punct de vedere al num?rului ?i al patologiei din România pentru urm?torii 20 ani.

Servicii oferite:

 • studii de expertizare tehnic? structural? pentru spitalele jude?ene de urgen??
 • studii de fezabilitate pentru spitalele jude?ene de urgen??
 • ghid cu directive arhitecturale ?i inginere?ti pentru proiectarea, construc?ia ?i dotarea ,,la cheie” cu echipamente medicale a spitalelor de urgen??
 • servicii de verificare a proiectelor tehnice – pe parcursul executarii proiectelor tehnice
 • servicii de consultan?? în vederea întocmirii caietelor de sarcini – pe parcursul organiz?rii procedurilor de achizi?ie public?.

Performan?e tehnice estimate:

Reabilitarea Spitalelor Jude?ene în categoria Spitalelor de Urgen?? de tip 2 B-2A.

Eficien?? economic? estimat?:

Proiectul s-a încadrat în bugetul estimat cu un profit de circa 10-15%.

?ara ?i zona de amplasare:

România:

 • Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, Boto?ani, jud. Boto?ani
 • Spitalul Judetean Buz?u, jud Buz?u
 • Spitalul Judetean Târgovi?te, jud. Dâmbovi?a
 • Spitalul Judetean Tg Jiu, jud. Gorj
 • Spitalul Judetean Slobozia, jud. Ialomi?a
 • Spitalul Judetean Sf. Gheorghe, jud.Covasna
 • Spitalul Judetean Baia Mare, jud.Maramure?
 • Spitalul Judetean Ilfov
 • Spitalul Judetean Satu-Mare, jud. Satu Mare
 • Spitalul Judetean Zal?u, jud. S?laj
 • Spitalul Judetean Alexandria, jud. Teleorman
 • Spitalul Judetean Tulcea, jud. Tulcea
 • Spitalul Judetean Râmnicu-Valcea, jud. Vâlcea
 • Spitalul Judetean Foc?ani, jud. Vrancea
 • Spitalul Judetean Vaslui, jud. Vaslui.

Numele clientului:

Achizitor:Ministerul S?n?t??ii;
Beneficiar: Consiliile Jude?ene.

Data demar?rii/finaliz?rii proiectului:

Data încheierii contractului cu Achizitorul: 31.12.2007
Data finaliz?rii contractului pe trei faze determinante: 15.10.2008

Sursa finan?are:

Fonduri Europene AM POR AXA 3.1.

Extindere re?ele publice de ap? ?i canalizare–sector 2, Bucure?ti

Written by dragos on . Posted in ProiecteFinalizate

Proiectul cuprinde realizarea a cca 3 km de re?ele de ap? ?i canalizare pe unele str?zi din sectorul 2 al Municipiului Bucure?ti (str?zile Lope?ii, Azuga, Zal?u, Declam?rii, Hispania, Nicolae Apostol, Simion Busuioc, Sever Popescu).Re?elele de ap? au fost prev?zute a fi realizate din tuburi de polietilen? de înalt? densitate, iar re?elele de canalizare din tuburi din policlorur? de vinil.

Pe traseul re?elelor de ap? au fost prev?zute c?mine de vane, hidran?i ?i bran?amente pân? la limita de proprietate, iar pe traseul re?elelor de canalizare, c?mine de vizitare, guri de scurgere ?i racorduri pân? la limita de proprietate.

Servicii oferite:

 • consultan?? tehnic? ?i financiar?
 • studii de fezabilitate
 • proiecte tehnice
 • detalii de execu?ie
 • asisten?? tehnic?.

?ara ?i zona de amplasare:

România, Bucure?ti, sectorul 2

Numele clientului:

Prim?ria Sectorului 2 a Municipiului Bucure?ti

Data demar?rii/finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

iulie 2006 – decembrie 2007