ISPE și ROMELECTRO și-au deschis reprezentanțe la Chișinău

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

După o analiză aprofundată de piață, ISPE si Romelectro au decis deschiderea a două reprezentanțe în Republica Moldova, ce au fost înregistrate în data de 15 ianuarie 2014 la Camera Înregistrărilor Statului.

Având referințe în execuția a peste 20.000 km de linii electrice, peste 120 de stații electrice de înaltă tensiune și mai mult de 15.000 MW în centrale electrice, ISPE și Romelectro vizează lansarea unor parteneriate solide și de lungă durată pe piața din ce în ce mai dinamică a energiei și serviciilor energetice din Republica Moldova.

Cele două firme au marcat deschiderea reprezentanțelor printr-o suită de evenimente desfășurate la Chișinău:

 •  întâlniri cu reprezentanții unor autorități centrale, firme de energie, parteneri din Republica Moldova, întâlniri desfășurate la sediul reprezentanțelor din Strada Ștefan cel Mare și Sfânt 180 și în cadrul recepției desfășurată în seara zilei de 19 martie;
 • conferința de presă și Simpozionul “Strategii și politici europene de energie și mediu. Provocările pentru Republica Moldova”, organizat împreună cu Ministerul Economiei din Republica Moldova în data de 20 martie;
 • prezența ISPE și Romelectro cu stand comun la Moldenergy, Târgul de specialitate organizat de Moldexpo la Chișinău în perioada 20 – 23 martie.

Cu ocazia evenimentelor de la Chișinău, Dl. Ioan Dan Gheorghiu, Președinte al Consiliului de Administrație al ISPE a declarat că sunt cel puțin două motive serioase care au determinat ISPE și Romelectro să-și deschida reprezentanțe la Chișinău: opțiunea declarată a Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană și faptul că de peste un an în Republica Moldova a fost aprobată strategia de energie care conține directive clare până în 2030 și de asemenea face referire la proiecte concrete de înfăptuit până in 2020.

În atingerea acestor obiective, ambele firme contează foarte mult pe cooperare cu firme moldovenești. În acest sens, fie deja au fost semnate memorandumuri de înțelegere sau alte forme de parteneriat dintre ISPE și Romelectro pe de o parte și firme din Republica Moldova pe de alta, fie sunt în curs de identificare și certificare firme locale de proiectare, de furnizare de echipamente sau de servicii de construcții și montaj.

Experiența celor doua firme, acumulată atât în perioada de pre-aderare a României la Comunitatea Europeană cât și după constituie fără îndoială un mare avantaj atât pentru firmele românești cât și pentru autorități și ceilalți parteneri din Republica Moldova.

 

Inaugurare reprezentante_2 Inaugurare reprezentante_3 Inaugurare reprezentante

MarketiNV – Regional network of marketing centers and business microincubators

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Brief description:

The project is developed in three cities located within three neighbouring counties: Baia Mare ( Maramure? county), Dej (Cluj county) and Bistri?a (Bistri?a Nasaud county)
The project objective is to create a complex business infrastructure by developing a regional network, named “Regional Center MarketiNV”, consisting of three strategic locations representative for the North-West Region (small and medium sized cities, with potential in creating new jobs) capable to offer opportunities for business developing and international investments, interested to settle within the area, by preparing a nucleus for Business Developing Zone (ZDA).

The Project includes:

 • developing the infrastructure:
 • the reconversion of the dismantled thermal stations (in Baia Mare, Bistri?a and Dej) to buildings with facilities that include consulting services for IMMs (Small and medium sized firms), as well as a business center
 • the rehabilitation of three historical and architectural value buildings
 • developing of the neighbouring areas
 • implementing a performant IT infrastructure that will allow the improvement of the region competitiveness by using new technologies in small businesses
 • developing supporting mechanisms for activities as local and regional marketing, production of goods and services, branding for IMMs and micro firms.

As a result to this project development, there will be stimulated both the production quality as well as the creating of new micro firms having direct impact in creating new jobs, production developing, trading and services sector. The conditions improvement of these locations leads to environmental protection, including improvement of public utilities system.

Services offered:

The project has developed the following stages:

 • feasibility study
 • technical specifications
 • detail engineering
 • consultancy during bidding period
 • consultancy during execution works.

Estimated technical performances:

Baia Mare

 • marketing center located in an old building (ground floor +2 floors) in the historical center of the city
 • business center located in an old abandoned thermal station.

Dej

 • building (ground floor+1 floor) in the historical center of the city located near the City Hall will be transformed in a marketing center
 • near the center of the city there are two old buildings that will be demolished to make room for a new building that will be a business center.

Bistri?a

 • two buildings (ground floor +1 floor) in the historical center of the city located near the City Hall will be transformed in marketing center.

Country and location:

Romania – locations:  Baia Mare, Dej, Bistri?a

Client:

Local councils in Baia Mare, Dej, Bistri?a

Start/Completion date (commissioning):

2006 – 2007 project documentation;  2008 – 2011 construction works

MarketiNV – Re?ea regional? de centre de marketing ?i microincubatoare

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Scurt? descriere:

Proiectul se deruleaz? în trei ora?e, situate în trei jude?e învecinate: Baia Mare (jude?ul Maramure?), Dej (jude?ul Cluj) ?i Bistri?a (jude?ul Bistri?a N?s?ud).
Obiectivul proiectului este de a crea o infrastructur? complex? de afaceri, prin dezvoltarea unei re?ele regionale, denumit? Centrul regional “MarketINV”, format? din trei Centre locale “MarketINV”, situate în trei loca?ii strategice reprezentative pentru Regiunea Nord-vest (ora?e mici ?i mijlocii, poten?ial pentru crearea de noi locuri de munc?), capabile s? ofere oportunit??i pentru dezvoltarea afacerilor ?i a investi?iilor interna?ionale, interesate de a se localiza în zon?, prin preg?tirea unui nucleu de Zone de Dezvoltare a Afacerilor(ZDA).

Proiectul include:

 • dezvoltarea infrastructurii
 • reconversia centralelor termice dezafectate (din Baia Mare, Bistri?a ?i Dej) în cl?diri cu facilit??i care includ ?i servicii de consultan?? pentru IMM-uri, cât ?i centru de afaceri
 • recondi?ionarea a 3 cl?diri cu mare valoare istoric? ?i arhitectural?
 • dezvoltarea zonelor învecinate
 • implementarea unei infrastructuri IT performante, care s? permit? îmbun?t??irea competitivit??ii regiunii prin utilizarea de noi tehnologii în micile afaceri
 • dezvoltarea de mecanisme de sprijin pentru  activit??i, precum marketingul local ?i regional, produc?ia
  de bunuri ?i servicii, branding, pentru IMM-uri ?i  microîntreprinderi.

Ca urmare a derul?rii acestui proiect, va fi stimulat? atât calitatea produc?iei, cât ?i crearea de noi microîntreprinderi, cu impact direct în crearea de noi locuri de munc?, dezvoltarea produc?iei, comer?ului ?i a sectorului de servicii. Îmbun?t??irea condi?iilor în aceste loca?ii va duce la protejarea mediului înconjur?tor, inclusiv prin îmbun?t??irea sistemului de utilit??i publice.

Servicii oferite:

Proiectul a parcurs urm?toarele faze:

 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic
 • detalii de execu?ie
 • consultan?? pe perioada licita?iei
 • consultan?? pe perioada desf??ur?rii execu?iei.

Performan?e tehnice estimate:

Baia Mare

 • centru de marketing localizat într-o cl?dire veche (P+2E) din centrul istoric al ora?ului
 • centru de afaceri localizat într-o central? de cartier abandonat?.

Dej

 • o cl?dire (P+1E) din centrul istoric al ora?ului, amplasat? în apropiere de prim?rie, va fi transformat? într-un centru de marketing
 • in aproprierea centrului ora?ului exist? 2 cl?diri vechi, care vor fi demolate, pentru a face loc unei noi cl?diri, care va func?iona ca centru de afaceri.

Bistri?a

 • Dou? cl?diri (P+1E) din centrul istoric al ora?ului, amplasate în apropiere de prim?rie, vor fi transformate în centre de marketing.

?ara ?i zona de amplasare:

România – loca?ii: Baia Mare, Dej, Bistri?a

Numele clientului:

Consiliile Locale Baia Mare, Dej, Bistri?a

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

2006 – 2007

Durata lucr?rilor de execu?ie:

2008-2011

Evaluarea impactului comunic?rii CCS la nivel na?ional ?i interna?ional

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Acceptarea public? a CCS (captarea ?i stocarea CO2) este o condi?ie importan?? pentru dezvoltarea pe scar? larg? a acestei tehnologii. În prezent, se poate considera c? majoritatea publicului nu este nici pentru, nici împotriva CCS, deoarece nivelul de cunoa?tere din partea publicului este foarte sc?zut sau inexistent.

Presupunerea principal? a proiectului “Evaluarea comunic?rii” este c? informarea privind CCS ar trebui s? dea posibilitatea publicului s?-se dezvolte propriile opinii privind aceast? tehnologie. Altfel, for?a cu care aceste opinii privind CCS sunt sus?inute va fi foarte sc?zut? iar opiniile vor fi foarte instabile. Dac? atitudinea publicului este nesigur? sprijinirea în viitor a CCS este nesigur?.

Scopul proiectului este elaborarea recomand?rilor privind comunicarea CCS care s? dea posibilitatea publicului s?-?i formeze propria opinie. Pentru aceasta, proiectul va include un studiu privind comunicarea CCS în ?ase ??ri europene: Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, România ?i Marea Britanie.

Obiectivul central al proiectului este compararea diverselor tipuri de metode de comunicare, curierat ?i materiale privind CCS având în vedere eficien?a acestora pe baza a dou? metode:

 • compararea eficien?ei a dou? metode de comunicare privind CCS:
  • grupuri ?int?;
  • chestionarul de selectare informa?ii.

Dac? acestea corespund perfect componen?a identic? a celor dou? grupuri este garantat?. Scopul principal este investigarea modului în care calitatea opiniei (de ex. stabilitatea) variaz? în func?ie de metoda de comunicare.

 • sondaj de opinie asupra unui e?antion reprezentativ de cet??eni în vederea colect?rii datelor privind con?tientizarea ?i cunoa?terea de c?tre public a schimb?rilor climatice, politicii energetice ?i CCS în general ?i în plus con?tientizarea ?i cunoa?terea de c?tre public a ini?iativelor privind demonstra?iile locale ?i privind materialele ?i campanile de informare privind CCS.

Planul de lucru al proiectului include patru pachete de activit??i dup? cum urmeaz?:

 • PL1: Coordonare ?i management;
 • PL2: Studiu comparativ al metodelor de comunicare CCS;
 • PL3: Sondaj reprezentantiv privind con?tientizarea, gradul de cunoa?tere ?i opiniile privind CCS;
 • PL4: Elaborarea de recomand?ri privind comunicarea CCS ?i activit??i de diseminare.

Servicii oferite:

 • preg?tirea ?i implementarea grupurilor ?int? ?i a chestionarelor de selectare informa?ii ?i evaluarea ?i compararea datelor;
 • preg?tirea ?i implementarea sondajelor na?ionale ?i evaluarea ?i compararea datelor;
 • elaborarea de recomand?ri privind comunicarea CCS la nivel local ?i general pe baza datelor empirice privind con?tientizarea public? ?i a percep?iilor privind schimb?rile climatice, politica energetic?, CCS ?i comunicarea CCS având în vedere evaluarea diferitelor metode de comunicare CCS ?i dac? acestea dau posibilitatea form?rii de opinii bine documentate privind tehnologia;
 • diseminarea rezultatelor proiectului pentru cre?terea nivelului de transfer de tehnologie privind acceptarea CCS;
 • integrarea echipei de proiect în re?ele de cercetare privind CCS ?i grupuri la nivel na?ional ?i european;
 • stabilirea unor leg?turi strânse cu alte re?ele importante de cercetare CCS (de ex. ZEP, CSLF, C2S2-RN).

?ara ?i zona de amplasare:

Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, România ?i Marea Britanie

Client:

FENCO – ERA NET

Data demar?rii/finaliz?rii proiectului:

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: Ianuarie 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: Ianuarie 2010

Implementarea unui grup energetic nou bazat pe tehnologii moderne

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Implementarea unui grup energetic nou cu cazan cu ardere pulverizat? a lignitului, cu parametri ultra supra critici – bazat pe cele mai noi tehnologii la nivel european ?i global, amplasat pe locul Etapei I, este un element fundamental în politica economic? a unui competitor sustenabil.

Proiectul propus are urm?toarele avantaje:

 • creeaz? posibilitatea unei activit??i rentabile a produc?torului de energie electric?. In acest mod produc?torul devine competitiv pe pia?a liberalizat? de energie electric?;
 • asigur? încadrarea func?ionarii noului grup energetic în limitele admise de UE pentru emisiile poluante ?i contribuie la reducerea emisiilor de CO2 prin nivelul superior de eficien?? energetic?;
 • tehnologia modern? aleas? pentru noul bloc energetic este performant?, matur? pe pia??;
 • amplasamentul propus pentru instalarea acestui bloc preg?tit în conceptul “capture-ready” permite ca pe terenul r?mas disponibil din incinta centralei s? se poat? amplasa, pân? în anul 2015, instala?iile pentru captarea, transportul ?i stocarea CO2 (CCS) prev?zute în cadrul unui proiect pilot.

Servicii oferite:

Pentru evaluarea investi?iei necesare implement?rii unui grup de 500 MW s-a avut în vedere un proiect “la cheie” cu contractor general. Investi?ia cuprinde echipamentele principale ale grupului energetic, adaptarea instala?iilor auxiliare (c?rbune, calcar, tratare ap? etc.) ?i lucr?rile necesare pentru conectarea la instala?iile existente.

În prezent, exist? dou? tehnologii al c?ror stadiu de dezvoltare este foarte apropiat de scara demonstrativ?: oxicombustia ?i post – combustia.

Oricare dintre aceste dou? tehnologii se preteaz? unui bloc energetic eficient de putere mare utilizând arderea lignitului pulverizat.
Conform Directivei 31/2009/CE referitoare la stocarea CO2, noile blocuri cu puteri peste 300 MW care vor fi puse în func?iune trebuie s? fie preg?tite pentru implementarea viitoare a instala?iilor pentru captarea ?i stocarea carbonului (“capture-ready”).
Analiza cost beneficiu a fost întocmit? pentru un grup “capture-ready”.

Performan?e estimate:

 • putere: 500 MW;
 • în condi?iile finan??rii investi?iei în structura: 30% surse proprii ?i 70% împrumuturi;
 • se propune ca un procent de 50% din costurile aferente instala?iei CCS s? fie finan?at din grant UE în baza Programului Demonstrativ al Uniunii Europene privind realizarea a 12 centrale echipate cu CCS.

Atractivitatea implement?rii CCS va fi dictat? de pre?ul viitor al certificatelor de emisii de CO2 fa?? de investi?ia suplimentar? ?i costurile de operare ale centralei echipat? cu instala?ia de CCS.

?ara ?i zona de amplasare:

România, jude?ul Gorj ?i Dolj

Numele clientului:

Complexul Energetic Rovinari
Complexul Energetic Craiova – Sucursala I?alni?a

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului:

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: August 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: Decembrie 2009

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: Noiembrie 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: Aprilie 2010

Implementation of a new power unit based on modern technologies

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Implementing a new power unit with a pulverized lignite combustion boiler, with ultra super critical parameters – based on the latest technologies at European and global level, located on the site of the former stage I, is a key element in the economic policy of both Power Plants.

The project has the following advantages:

 • it creates the possibility of a profitable activity of the power producer. Thus, the producer becomes competitive on the liberalized electricity market;
 • it ensures the inclusion of the new power unit’s operation in the EU accepted limits for polluting emissions and it contributes to the CO2 emissions reduction through a higher level of energy efficiency;
 • the chosen clean coal technology is efficient and mature on the market;
 • the proposed site for the new power unit prepared in “capture-ready” concept allows the further implementation of CCS facilities – CO2 capture, transport and storage, until 2015, on the existing remaining site, inside the power plant precinct.

Services offered:

For the implementation of the new 500MW power unit, a turn-key investment project type was taken into consideration. The investment includes the main equipment of the power unit, the auxiliaries’ adaptation (coal, limestone, water treatment etc.) and the connection works to the existing facilities.

Currently, there are two technologies whose development stages are very close to the demonstrative scale: oxi-fuel and post-combustion.

Either of these two technologies is appropriate for a highly efficient power unit burning pulverized lignite.
According to the Directive 31/2009/CE of the CO2 storage, new power units with over 300MW, which will be put into operation in the future, must be prepared for implementing the CCS installation (“capture-ready”).
The cost-benefit analysis was drawn for the new “capture-ready” group.

Estimated performances:

 • power: 500 MW;
 • project financing proposal: 30% equity and 70% loans;
 • 50% from the costs of CCS facility is proposed to be financed by EU grant through the Demonstrative Program for the implementation of 12 power plants equipped with CCS.

The attractiveness of implementing CCS will be dictated by the future price of CO2 emission allowances compared to the additional investment and the operating costs of the power plant equipped with CCS installation.

Country and location:

Romania, Gorj and Dolj county

Client:

Complexul Energetic Rovinari
Complexul Energetic Craiova, I?alni?a Subsidiary

Start / Completion date:

Start designing works: August 2009
Finish designing works: December 2009

Start designing works: November 2009
Finish designing works: April 2010

Studiu privind caracteristicile unei instala?ii de reglaj al circula?iei de putere activ? pe linii ?i al tensiunii în sta?iile SEN – faza I ?i II

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Utilizarea PST (Phase Shifting Transformer) permite,independent de încadrarea în pia?a de energie electric? sau considerente economice,evitarea suprasarcinilor locale (pe anumite linii) ?i respectarea condi?iilor impuse pe liniile de interconexiune (limitarea schimbului la o valoare impus?, realizarea continu? a unui anume schimb). Utilizarea PST permite realizarea unor circula?ii de puteri care s? conduc? la reducerea pierderilor, m?rirea capacit??ii de transport,realizarea tranzac?iilor dorite cu parteneri externi.

Studiile de dezvoltare a RET cu perspectiva racord?rii la SEN a unei importante puteri în surse regenerabile (în principal CEE) amplasate în majoritate în zona de est (Dobrogea, Moldova) au pus în eviden?? ?i oportunitatea introducerii în România de SVC atât pentru respectarea – în toate nodurile – a benzii admisibile de tensiune cât ?i pentru asigurarea condi?iilor de stabilitate de tensiune (static?).

Servicii oferite:

În România, problema este deosebit de actual? întrucât pe LEA 400 kV de interconexiune a zonei Dobrogea cu Bulgaria puterea tranzitat? este limitat? de automatica prev?zut? în Bulgaria (850 MW în cazul liniei 400 kV Isaccea – Dobrudja, respectiv 900 MW în cazul liniei 400 kV Isaccea – Varna).
Analiza condi?iilor de func?ionare în SEN pentru etapa 2016-2021 a eviden?iat, de asemenea, oportunitatea introducerii în SEN a unor compens?ri minime de putere reactiv? în regimuri normale, dar mai ales în cele cu incident prin montarea unor SVC cu puteri între 100 MVAr – 300 MVAr.

În faza I au fost analizate urm?toarele aspecte:

 • analiza principiilor de func?ionare a transformatoarelor defazoare, respectiv SVC;
 • caracteristicile tehnice ale transformatoarelor defazoare, respectiv SVC;
 • analiza tipurilor constructive existente pe pia?? (PST/SVC);
 • exemple de utilizare în sistemele ENTSO-E (PST/SVC);
 • stabilirea caracteristicilor principale pentru un PST/SVC destinat RET;
 • studiu privind stabilirea caracteristicilor pentru PST destinat limit?rii puterii pe LEA 400 KV Medgidia Sud – Dobrudja, respectiv Deleni – Varna.

În faza I au fost analizate urm?toarele aspecte:

 • intercondi?ionarea dintre parametrii transformatorului defazor:
  • între puterea maxim? care poate circula ?i unghiul de defazare necesar;
  • între nivelul de tensiune din re?ea si raportul de transformare al PST;
 • calculele de regim permanent utilizând transformatorul defazor in func?ie de puterea instalat?, respectiv evacuat? din CEE din zona Dobrogea. Defazaj necesar rezultat pentru limitarea puterii;
 • metoda de alegere a SVC;
 • analize efectuate cu privire la necesitatea utiliz?rii SVC: reducerea pierderilor prin sc?derea circula?iei de putere reactiv? ?i reglajul tensiunii în SEN.

Performan?e tehnice estimate:

Calculele elaborate, considerând ca înt?rire de re?ea: racordarea liniilor de interconexiune intrare-ie?ire în sta?ia Medgidia Sud ?i realizarea sta?iei 400 kV Deleni, arat? c? transformatorul defazor apare ca necesar începând cu o putere instalat? în CEE în zona Dobrogea de 3645 MW, respectiv evacuat? din CEE de 2552 MW.
Pentru o valoare a puterii evacuate din CEE între 2552 MW ?i 3724 MW (corepunz?toare unei puteri instalate în CEE între 3645 MW ?i 5319 MW) este necesar? existen?a unui transformator defazor pentru limitarea puterii evacuate pe LEA 400 kV Deleni – Dobrudja la 850 MW. Reglajul de unghi necesar din calculele preliminare prezentate este între (0o) ?i (-30.07o).

Toate calculele prezentate au analizat exclusiv exportul dinspre România spre Bulgaria, cu rolul transformatorului defazor de limitare a puterii tranzitate. În aceste condi?ii unghiul de defazare a rezultat permanent negativ. În cazul schimb?rii sensului de putere (import), în func?ie de m?rimea acestui schimb, ar putea rezulta ca necesar? utilizarea PST cu unghi de reglaj pozitiv, realizând o band? simetric?.

Din studiile ?i analizele efectuate pân? în prezent, din punct de vedere al SEN, la apari?ia în re?ea a surselor de putere regenerabil? (cu prioritate CEE ?i CFV) de pân? la 4000 MW, necesitatea introducerii de SVC apare doar în situa?iile de incidente cu un element retras din exploatare (N–1–1 elemente în func?iune).
Pentru o putere suplimentar instalat? în zona de est a SEN de peste 4000 MW apare oportun? analiza necesit??ii de prevedere a unor SVC în func?ie de nivelul de dezvoltare a RET – atât pentru încadrarea tensiunii în limitele admisibile în regim normal, cât ?i pentru realizarea condi?iilor de stabilitate de tensiune.

?ara ?i zona de amplasare:

România, SEN

Numele clientului:

SC NOVA INDUSTRIAL SA

Data demar?rii/finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

2011

Study regarding the characteristics of an adjustement equipment for active power on lines and tenssion in the National Power System Stations (NPS) – phase I and II

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Using PST (Phase Shifting Transformer) allows, independ from the power market or economical issues, the avoidance of local overloading (on certain lines) and the fulfilment of the conditions imposed by the interconnection lines (limiting the exchange to an imposed value, continuously doing a certain exchange). Using PST offers the change to do certain power circulation scheme leading to reducing loses, augmenting transport capacity, doing the desired tranzactions with international partners.

RET Developing studies for connectiong to NPS an important power in renewable energy sources (especially CEE) placed especially in the east area (Dobrogea, Moldavia) revealed the opportunity to introduce in Romania SVC both for respecting –in all kinks – the tenssion permitted range and for assuring the tenssion constancy (statically).

Services offered:

In Romania, the problem is very up-to-date as the OHTL 400 kV interconexion of the Dobrogea and Bulgaria area and the power transmitted are limited by the engineering control in Bulgaria (850 MW for the Isaccea –Dobrudja 400 kV and 900MW for the Isaccea-Varna 400 kV line).
The functioning conditions analysis in the NPS – the 2016-2021 stage- showed actually the opportunity to introduce in the NPS a minimum radioactive power compensation and also to place in the incident areas by a SVC with power between 100MVAr – 300MVAr.

Phase I pointed out the following aspects:

 • Functioning characteristics analysis for phase changer transformers (SVC)
 • Technical characteristics for phase changer transformers
 • Analysis of the existent types on the market (PST/SVC)
 • Usage exemples in the ENTSO-E (PST/SVC) systems
 • Main characteristics establishment for PST/SVC meant to RET
 • Study regarding the characteristics necessary for PST, designed for a power limit on OHTL 400 KV Medgidia South – Dobrudja, meaning Deleni – Varna.

The second phase pointed out the following aspects:

 • Interconditionality between the phase changer transformer parameters:
  • Between the major power which can circulate and the phase changers angle
  • Between the level of tenssion in the network and the transformaion report of PST
 • A permanent policy using phase changer transformers according to the installed power and that evacuated from CEE in the Dobrogea area
 • Necessary phase changer for power confinement
 • SVC choosing method
 • Analysis done for the necessity of using SVC: reducing loses by coming down the reactive power circulation and the tenssion timing in the NPS.

Technical estimated performances:

Elaborated calculation considered as network strenghtening ( interconexion lines interface in and out the Medgidia South station and building the 400 kV Deleni station), shows the necessity of the phase changer starting with an installed power in the Dobrogea area of 3645 MW, evacuated from CEE 2552 MW.

For a power value included in the spacing 2552MW and 3724 MW (according to the installed power in CEE 3645MW – 5319MW) it is necessary a phase changer transformer limiting the power evacuated on OHTL 400 KV Deleni – Dobrudja at 850 MW. The necessary angle adjustement from the preliminary calculation presented is between (0o) and (-30.07o).

All the estimations made have done an analysis of the export from Romania to Bulgaria, having as role the phase changers transformers for limiting the transited power. In these conditions the phase changer angle turned out to be negative. In case of changing the import power , taking into consideration this exchange dimension, it could be necessary only the use of PST on a positive adjustement angle, making a spheral bunch.

Taking into consideration the studies done until now, according to NPS, when the renewable energy sources appear in the 4000MW network (priority CEE and CFV), the necessity to introduce SVC only in case of incidents with an element retired from exploitation (N-1-1 functioning elements) turnes out to be compulsory. In case of an extra power installed in the East area of the NPS – more than 4000MW- appears as desirable the neccesity to prevent some SVC according to the RET development level – both to situate the tenssion in the normal limits as for mantaining the tenssion stability allowed limits.

Location:

Romania, NPS

Name of the client:

SC NOVA INDUSTRIAL SA

Project date:

2011

Rovinari Power Plant – Wet flue gas desulphurization plant with common installations for reagent and end product

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Rovinari Power Plant – a major thermal power plant in Romania was commissioned between 1976-1979. Rovinari Power Plant is considered a base load plant with a nominal installed capacity of 1320 MWEe. Due to the power plant strategic location in the middle of the lignite fields Rovinari, Tismana and Pinoasa and due to the fact that RPP owns these fields, the electricity production costs are low compared to other thermal power plants in Romania.

Increased competition, access to new energy markets, as well as complying with the regulations for environmental protection, are important issues for RPP to consider for its future operations.Thus, the main objective for the project of Rovinari Power Plan is to reduce SOx emissions to reach the national and EU directive on environmental requirements for large combustion plants, valid from 1st of January 2008.

The project consists of implementing some Wet FGD installation to the steam boilers rated 1035 t/h and 330 MWEE to units 3,4 and 6, in order to reduce SO2 content in flue gases resulted from burning fossil fuels.

The installation for retaining SO2 from flue gases consists of:

 • the absorption installation of SO2
 • the preparation installation of limestone slurry

The end product of the desulphurisation process is gypsum slurry but at the moment not necessarily applicable for civil constructions purpose.

Services offered:

The Project develops the following phases:

 • technicalproject and duty books
 • detail engineering
 • technical assistance during execution works and commissioning

Estimated technical performances:

The FGD plant shall meet the emissions requirements according to EU legislation regarding environmental pollution: SOx – 400 mg/Nm3 dry gas 6% O2; solid particles – 50 mg/Nm3 dry gas 6% O2

Estimated economical efficiency:

 • complying with the environmental EU legislation regarding SO2 emissions
 • after execution of the works the power plant shall be capable to operate on lignite, heavy fuel oil and gas in the boilers with a significant SOx emissions

Country and location:

Romania; Rovinari city at about 16 km of Targu Jiu city, Gorj county

Client / Investor:

SC Complexul Energetic Oltenia Sucursala Electrocentrale Rovinari

Start / Completion date (commissioning):

Start: November 2007
Finish: October 2013

Deva – Paro?eni – Doice?ti – Elaborarea de proiecte de ardere ecologic? a c?rbunelui în România

Written by dragos on . Posted in Necategorizate

Tema proiectului este asisten?a acordat? atât pentru BERD (în calitate de finan?ator al proiectului) cât ?i pentru Termoelectrica (în calitate de client final) în procesul de modernizare a celor 3 centrale. Acest program de modernizare se va desf??ura prin 2 poten?iale societ??i mixte între Termoelectrica ?i investitori priva?i ?i va avea 2 componente:

 • componen?a 1 – modernizarea CTE Deva ?i CET Paro?eni;
 • componen?a 2 – înlocuirea cu o nou? unitate, a unita?ilor existente la CTE Doice?ti.

Având în vedere ini?iativele grupului G8 de la Summit-ul de la Gleneagles, Banca a anun?at propriul program de activit??i referitoare la schimb?rile climatice. Acest program va include activit??i specifice pentru a ajuta clien?ii b?ncii în sectorul de energie pentru a identifica ?i a pune în aplicare cele mai adecvate programe de reabilitare ?i de investi?ii pentru îmbun?t??irea performan?elor.

Proiectul “Preparing Clean Coal Projects in Romania – Deva – Paro?eni – Doice?ti ” va încerca s? ajute în dep??irea mai u?oar? a dificult??ilor asociate cu procesul de tranzi?ie spre o economie de pia?? dezvoltat?, în care prioritatea multor companii de energie din România este pur ?i simplu de supravie?uire, în timp ce cre?terea competitivit??ii prin cre?terea eficien?ei energetice ?i promovarea produc?iilor nepoluante, a trecut în plan secundar. În ultimii ani, pre?urile la energie au fost de obicei mici, iar tarifele nu au permis recuperarea investi?iilor de capital. Dup? cum evolueaz? procesul de tranzi?ie, aceast? situa?ie este în schimbare, pia?a de energie electric? în România fiind liberalizat? iar companiile de energie sunt din ce în ce mai con?tiente de necesitatea de a spori eficien?a energetic? ?i reducerea costurilor.

Cu toate acestea, în multe situa?ii, cunostin?ele despre cele mai bune tehnici disponibile ( BAT ) sunt deficitare sau sunt slab gestionate ?i nu exist? o în?elegere clar? a solu?iei optime între diferite alternative, un exemplu fiind dilema cu care se confrunt? produc?tori de energie electric? ?i anume reabilitarea vechilor unit??i sau construirea de noi unit??i.

Servicii oferite:

Proiectul va trebui s? fac? o analiz? între capacita?ile de reabilitare ?i cele de înlocuire, folosind cele mai bune tehnici disponibile a?a cum sunt ele definite de Uniunea European? – servicii de consultan??.

?ara ?i zona de amplasare:

România – SE Paro?eni; SE Doice?ti; SE Deva

Numele clientului:

Gas Natural Fenosa Engineering S.L.U. Spania

Beneficiar final:

SC TERMOELECTRICA SA

Sursa de finan?are:

BERD

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului:

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: 10 August 2009
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: 30 Aprilie 2010