Retehnologizarea statiei 400 kV Gadalin

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare

Sta?ia de 400 kV G?d?lin, reprezint? un nod energetic important pentru SEN, asigurând în prezent interconexiunea între trei sta?ii importante din zona Transilvania: Iernut, Cluj Est ?i Ro?iori (sta?ie de interconexiune cu UCTE), iar în perspectiv? se preconizeaz? ca sta?ia 400 kV G?d?lin s? asigure:

 • completarea inelului de Nord prin conectarea cu sta?ia Suceava prin LEA G?d?lin-Suceava
 • evacuarea puterii din viitoarea central? CHEAP Tarni?a, prin LEA G?d?lin-Tarni?a 1 ?i 2.

Prin concep?ia de proiectare adoptat?, lucr?rile de retehnologizare a sta?iei 400 kV G?d?lin ?i noile racorduri la stâlpii LEA existen?i se realizeaz? pe actualul amplasament, nu necesit? suprafe?e suplimentare de teren, în condi?iile în care prin proiect s-a prev?zut o nou? dispozi?ie constructiv?, modern?. Suprafa?a necesar? realiz?rii noii dispozi?ii constructive va reprezenta cca. 60% din suprafa?a actual? a sta?iei. Lucr?rile de retehnologizare se vor realiza în absen?a tensiunii, f?r? utilizarea metodei „pas cu pas”, prin by-pass-ul sta?iei utilizând bara de transfer. Suprafa?a destinat? retehnologiz?rii sta?iei nu va fi afectat? de men?inerea în func?iune a provizoratului pân? la terminarea lucr?rilor ?i punerea în func?iune a noii sta?ii.

Proiectul are drept scop realizarea unei sta?ii noi, de tip exterior, prev?zut? cu echipamente moderne, fiabile ?i performante, cu un nou bloc de comand? ?i inclusiv a tuturor amenaj?rilor ?i instala?iilor conexe. Noua sta?ie de 400kV va fi de tip exterior, cu izola?ie în aer ?i va fi realizat? cu dublu sistem de bare colectoare în varianta rigid, sus?inute pe capul izolatoarelor suport ?i al separatoarelor de legare la p?mânt. Întreruptoarele vor fi dispuse pe 2 rânduri, de o parte ?i de alta a câmpurilor de bare colectoare. Leg?turile flexibile aeriene, se vor realiza cu conductoare flexibile o?el-aluminiu sus?inute de cadre metalice noi prin lan?uri duble de izolatoare din material composit.

Servicii oferite:

Proiect tehnic ?i caiete de sarcini pentru achizi?ionarea de echipamente, servicii ?i lucr?ri, pentru:

 • circuite primare 400 kV
 • unitate de compensare a reactan?ei liniilor de înalt? tensiune
 • sistemul numeric integrat de conducere, protec?ie, contorizare
 • sistemul de telecomunica?ii
 • sistemele de servicii proprii
 • arhitectur?, construc?ii ?i instala?ii aferente construc?iilor
 • amenaj?ri de teren, drumuri.

Performan?e tehnice estimate:

În urma analizei solu?iei tehnice propuse în studiul de fezabilitate pus la dispozi?ie de c?tre client ca baz? pentru proiectare, s-a constatat c? aceasta poate fi îmbun?t??it?. Astfel, noua solu?ie adoptat? în proiect conduce la:

 • reducerea suprafe?ei de teren ocupat? de noua sta?ie prin adoptarea unei noi dispozi?ii constructive
 • reducerea num?rului de întreruperi
 • realizarea unor lucr?ri suplimentare noi impuse din motive tehnologice,cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aproba?i.

Prin retehnologizarea sta?iei de 400 kV G?d?lin se prevede aducerea acesteia la un nivel corespunz?tor impotan?ei zonei ?i obiectivului din punct de vedere energetic, utilizând tehnica actual? pe plan mondial.

Dispozi?ia constructiv? aleas? asigur?, pe lâng? avantajele men?ionate mai sus, ?i îndeplinirea urm?toarelor criterii func?ionale:

 • claritatea dispunerii elementelor instala?iei în concordan?? cu schema electric? primar?, astfel încât s? se asigure integral func?ionalitatea prev?zut? a acesteia
 • ocuparea unor suprafe?e de teren ?i volume construite reduse
 • respectarea distan?elor de izolare în aer, normate ?i permite accesul la echipamente pentru realizarea lucr?rilor de mentenan??, cu p?strarea distan?elor electrice de izolare ?i de protec?ie conform cu standardele CEI.

Eficien?? economic? estimat?:

 • asigurarea tranzitului energiei electrice în sistemul energetic cu indicatorii ?i parametrii de calitate specifica?i ?i reglementati ?i in conditii de siguranta ?i continuitate.
 • reducerea cheltuielilor de mentenan??

?ara ?i zona de amplasare:

România, localitatea G?d?lin, jud. Cluj

Numele clientului:

Compania Na?ional? de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» S.A. – Sucursala de Transport al Energiei Electrice CLUJ

Data demar?rii/finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

27.09.2007– în curs