Repara?ie capital? ?i modernizare celule 110 kV ?i 220 kV – Sta?ia FAI 220/110/20/6 kV

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare

Sta?ia 220/110 kV FAI reprezint? un nod energetic important, având în vedere func?iile ei multiple, cum ar fi asigurarea injec?iei de putere din re?eaua zonal? de transport în re?eaua de distribu?ie a municipiului Ia?i, distribu?ia la consumatori a puterii debitat? din re?eaua de transport ?i sursele locale, ?i reprezint?, împreun? cu sta?ia 220/110 kV Munteni, singurele surse de alimentare pentru aria geografic? dintre Ia?i, Bârlad ?i Pa?cani.

Reabilitarea sta?iilor de 110 kV ?i 220 kV const? în lucr?ri de repara?ii capitale ?i lucr?ri de modernizare, având ca scop aducerea acestei sta?ii de conexiuni ?i transformare la un nivel tehnic corespunz?tor importan?ei sta?iei din punct de vedere energetic.

Lucr?rile aferente moderniz?rii sta?iei se refer? la celulele de 110 kV ?i 220 kV noi sau care, cu ocazia reabilit?rii, vor fi avea un nou amplasament.

Lucr?rile de reabilitare se vor realiza etapizat, prin utilizarea metodei “pas cu pas”, cu p?strarea actualei dispozi?ii constructive, simultan cu cele de modernizare a sistemelor de comand? – control-protec?ie.

Având în vedere importan?a sta?iei de 220/110 kV FAI pentru SEN, clientul final a solicitat asigurarea unui grad sporit de siguran?? în alimentarea consumatorilor zonali pe durata execu?iei lucr?rilor de reabilitare. În acest scop, prin proiect s-au prev?zut:

 • provizorate în circuitele primare ?i secundare din sta?ia de 110 kV
 • provizorate în linii de 110 kV
 • prin programul de e?alonare a execu?iei lucr?rilor adoptat prin proiect, reducerea la minim a num?rului ?i duratei scoaterilor din func?iune a circuitelor existente ?i posibilitatea de rezervare a unor c?i de alimentare.

Proiectul are drept scop realizarea unei sta?ii noi, de tip exterior, prev?zut? cu echipamente moderne, fiabile ?i performante, inclusiv a tuturor amenaj?rilor ?i instala?iilor conexe.

Noua sta?ie de 220/110 kV va fi de tip exterior, cu izola?ie în aer ?i va fi realizat? la ambele tensiuni, cu sistem dublu de bare colectoare în varianta flexibil.

În sta?ia de 110 kV întreruptoarele vor fi dispuse pe 2 rânduri, de o parte ?i de alta a câmpurilor de bare colectoare, iar în sta?ia de 220 kV întreruptoarele vor fi dispuse pe un rând. Leg?turile flexibile aeriene se vor realiza cu conductoare flexibile o?el-aluminiu, sus?inute de cadre prin lan?uri duble de izolatoare din material composit.

Amplasarea aparatelor primare a fost astfel stabilit? încât s? permit? accesul la echipamentele cu frecven?? mai mare a lucr?rilor de între?inere, cu respectarea distan?elor electrice de izolare ?i de protec?ie în conformitate cu prevederile normative ?i f?r? scoaterea de sub tensiune a unor p?r?i din instala?ie.

În acest scop, drumurile existente pe sub conductoarele sistemului 1 de bare colectoare 110 kV vor fi dezafectate ?i se vor construi în cadrul lucr?rilor de RK dou? tronsoane de drum noi între ?irul întreruptoarelor ?i cel al transformatoarelor de curent, amplasate de o parte ?i de alta a câmpurilor de bare colectoare.

De asemenea, pentru accesul la transformatoarele de tensiune ?i desc?rc?toarele montate pe linii 110 kV ?i 220 kV, precum ?i la platforma de depozitare, s-au realizat tronsoane de drum noi.

Racordul autotransformatoarelor 200 MVA-220/110 kV existente în sta?ie la celulele aferente de 110 kV s-a realizat prin:

 • un racord realizat în cablu monofazat de 110 kV cu izola?ie XLPE ?i cutii terminale de exterior de tip uscat, pentru AT1
 • un racord aerian, realizat cu conductoare flexibile, sus?inute de cadre de beton armat centrifugat pentru AT2.

Servicii oferite:

 • proiect tehnic ?i caiete de sarcini pentru execu?ia lucr?rilor de construc?ii-montaj pentru: circuite primare 220 kV ?i 110 kV, gospod?ria de cabluri 1 kV, construc?ii, instala?ii electrice de iluminat exterior ?i canalizare, amenaj?ri de teren ?i drumuri
 • proiectare de detaliu
 • asisten?? tehnic?.

Performan?e tehnice estimate:

 • aducerea sta?iei de 220/110 kV FAI la un nivel tehnic corespunz?tor impotan?ei zonei ?i obiectivului din punct de vedere energetic, utilizând tehnica actual? pe plan mondial
 • asigurarea unui grad sporit de siguran?? în alimentarea consumatorilor zonali, atât pe durata execu?iei lucr?rilor de reabilitare, cât ?i de-a lungul întregii durate de via?? a instala?iei.

Eficien?a economic? estimat?:

 • asigurarea tranzitului ?i furniz?rii energiei electrice în sistemul energetic cu indicatorii ?i parametrii de calitate specifica?i ?i reglementa?i ?i în condi?ii de siguran?? ?i continuitate
 • reducerea cheltuielilor de mentenan??.

?ara ?i zona de amplasare:

România, municipiul Ia?i, jud. Ia?i

Numele clientului:

Energomontaj SA – Sucursala IEA, Bucure?ti

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

09.08.2007 – în curs