Reconstruc?ia Centralei de Cogenerare a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare, Stiri

Investi?ia este necesar? pentru a se asigura consumul de energie electric? ?i c?ldur? al platformei petrochimice Lukoil-Teleajen.În prima etap?, se prevede instalarea unui grup energetic de condensa?ie ?i priz? având puterea de 32 MW, care, pentru început, va fi alimentat cu abur din cazanele existente, urmând ca în etapa a doua s? se prevad? ?i instalarea unui cazan de abur 260 t/h 540 0 C cu func?ionare pe :

 • combustibil principal: cocs de rafin?rie combustibil principal
 • combustibil de pornire ?i de rezerv?: gaze de rafin?rie, p?cur? ?i gaze naturale.

Turbogeneratorul nou de 30 MW s-a amplasat în prelungirea s?lii de ma?ini 3 x 12 MW existente, prin extinderea acesteia cu cinci travei, iar sta?iile electrice necesare func?ion?rii grupului s-au amplasat în prelungirea corpului intermediar existent, prin extinderea acestuia.

Reconstruc?ia centralei de cogenerare CET la S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. implic? atât reabilitarea unor cl?diri existente, cât ?i realizarea unor construc?ii noi.

amenaj?ri în construc?ii existente:

 • în sala de ma?ini
 • în corpul intermediar
 • în sala de cazane.

realizarea unor construc?ii noi:

 • extindere sal? ma?ini
 • extindere corp intermediar
 • realizarea unor gospod?rii de cocs, de calcar, de zgur ?i cenu??, care includ benzi de alimentare, turnuri de deversare, de preluare, silozuri, depozite, sta?ii de concasare, sta?ii electrice

Lucr?rile de arhitectur? prev?zute atât la cl?dirile existente, cât ?i cele aferente cl?dirilor noi, au avut ca scop crearea unor condi?ii optime de exploatare, precum ?i încadrarea spa?iilor în cerin?elor normativelor în vigoare din punct de vedere al situa?iilor de urgen??, determinate de incendii ?i pentru securitatea ?i s?n?tatea în munc?.

Servicii oferite:

 • proiectant general (documenta?ii pentru ob?inerea certificatului de urbanism, a avizelor ?i acordurilor, proiect tehnic, documenta?ii PAD/PAC, detalii de execu?ie, documenta?ie As Built)
 • servicii de consultan??
 • asisten?? tehnic? la contractare ?i execu?ie
 • urm?rirea comport?rii în timp a construc?iilor.

Performan?e tehnice estimate:

 • Total Ac = 6.230,00 mp
 • Total Ad = 17.890,00 mp
 • Total V = 150.000,00 mc.

Categoriile de importan?? ale construc?iilor sunt: B (deosebit?) ?i C (normal?).
Clasele de importan?? ale construc?iilor sunt: I ?i II.
Categoriile de pericol de incendiu ale construc?iilor sunt: C, D ?i E.
Gradul de rezisten?? la foc al construc?iilor este II.

?ara ?i zona de amplasare:

România, ora?ul Ploie?ti, jude?ul Prahova

Numele clientului:

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

2006 – proiect în curs de derulare