ISPE pe scurt

ISPE, companie activ? din anul 1949, este lider de pia?? în inginerie, consultan?? tehnic? ?i financiar?, cu proiecte de referin?? în domeniile energiei ?i mediului. Serviciile oferite de noi clien?ilor din sectorul public ?i privat din ?ar? ?i de peste hotare, sunt sus?inute de echipe de exper?i, orientate c?tre cerin?ele clientului, bazate pe o preg?tire profesional? solid? ?i pe vast? experien??.Speciali?tii no?tri dedica?i activit??ilor de cercetare, proiectare ?i management, sunt capabili s? ofere clien?ilor cele mai sigure ?i eficiente solu?ii tehnice ?i financiare, pentru toate etapele de dezvoltare ale proiectului.

Pentru problemele dumneavoastr? din domeniile energetic, protec?ia mediului, construc?ii ?i infrastructur?, noi v? oferim:

  • solu?ii integrate, respectând conceptul dezvolt?rii durabile – mediu, social ?i economic
  • servicii complexe de consultan?? ?i inginerie în scopul dezvolt?rii proiectelor de investi?ii (de la specifica?iile tehnice pân? la implementarea propriu-zis?)
  • consultan?? în problemele critice legate de securitatea în alimentarea cu energie electric?, prin solu?ii personalizate.

Misiune

Misiunea noastr? este aceea de a promova cele mai înalte standarde profesionale ?i de a ne men?ine excelen?a în toate segmentele de pia?? în care activ?m: energie, mediul înconjur?tor, construc?ii civile/industriale ?i infrastructur?.

Viziune

Viziunea noastr? este un viitor construit într-o manier? durabil?, în armonie cu natura, mediul înconjur?tor ?i societatea, bazat pe economisirea resurselor de energie, de timp, financiare ?i umane. ?elul nostru este acela de a consolida permanent pozi?ia de lider în consultan?? ?i inginerie, prin serviciile oferite de noi la cel mai înalt standard de calitate.

Valori

F?r? îndoial?, valorile noastre sunt: Responsabilitate, Încredere, Solidaritate, Spirit de echip?, Valorificarea poten?ialului individual al angaja?ilor, Respect în rela?iile interumane, Competen??, Onestitate, Eficien??, Flexibilitate, Calitate, Creativitate ?i Inovare.

ISPE – partenerul dumneavoastr? de încredere!