Proiectare de bază și de detaliu

  Activitatea de proiectare se desf??oar? la un nivel tehnologic performant, utilizând platforme de lucru consacrate pe plan interna?ional ?i metodologie/standard de lucru proprie firmei, ceea ce confer? o calitate deosebit? proiectelor realizate, productivitate substan?ial sporit? ?i o colaborare mult mai eficient? cu clien?ii.

 • Proiectare la fazele de inginerie de baz? ?i de detaliu cu sisteme software-suport performante ce permit proiectarea colaborativ? în mediul 3D
 • Certificate de urbanism, Documenta?ii Tehnice pentru Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.), Documenta?ii Tehnice pentru Autorizare Demol?ri (D.T.A.D.)
 • Manuale de operare
 • Configurare ?i punere în func?iune de sisteme digitale de tip SCADA, DCS, PLC
 • Programe complexe de retehnologizare ?i modernizare
 • Proiecte de implementare tehnologii ecologice – men?inerea/îmbun?t??irea calit??ii aerului, apei ?i solului, de implementare SER ?i racordarea la SEN a acestora
 • Proiecte complexe de repara?ii, între?inere ?i de repara?ii capitale
 • Proiecte urbanistice zonale ?i de detaliu – PUZ ?i PUD
 • Proiectare ?i Plastic? arhitectural?
 • Proiecte pentru structuri de rezisten?? ?i consolid?ri
 • Tehnologii GIS ?i GPS pentru activit??i de cadastru
 • Proiectare sisteme de reducere a emisiilor de substan?e poluante
 • Documenta?ii pentru dezafectare, demolare ?i valorificarea materialelor rezultate
 • Alegerea ?i implementarea sistemelor de monitorizare a polu?rii atmosferei.