Energie

Ca lider în domeniul consultan?ei ?i ingineriei energetice din România, dezvolt?m proiecte în diverse subsegmente de pia??.

Producerea energiei electrice ?i termice

 • Centrale termoelectrice / CTE
 • Centrale de cogenerare (producerea combinat? de energie electric? ?i termic?) – CET
  • Centrale termice / CT
  • Sisteme tehnologice mecanice:
   • – Echipamente termomecanice principale, auxiliare ?i conexiunile dintre acestea
   • – Echipamente termoenergetice (Turbine cu gaz ?i abur, motoare termice cu gaze, motoare Diesel,
    cazane cu abur, recuperatoare de c?ldur?, cazane de ap? fierbinte).
 • Sisteme electrice ?i de automatizare:
  • sisteme de înalt? tensiune
  • instala?ii de alimentare a consumatorilor proprii din centrale
  • sisteme de distribu?ie de medie, joas? tensiune ?i curent continuu
  • sisteme de conducere proces DCS, PLC sau clasic
  • surse de energie electric?
  • sisteme de conexiuni electrice
  • sisteme de supraveghere a emisiilor ?i emisiilor poluante
  • subsisteme operare-supraveghere / reglare / comand? / protec?ie / ghid operator
  • sisteme de mentenan?? / diagnoz? / documentare
  • sisteme de curen?i slabi ?i telecomunica?ii
  • sisteme IT de management.
 • Sisteme auxiliare:
  • sisteme de management a apelor industriale
  • instala?ii de men?inere/intre?inere a calit??ii aerului (desulfurare, electrofiltre, arz?toare cu NOx redus)
  • sisteme de management de?euri industriale solide  (evacuare/transport)
  • gospod?rii de combustibil solid ?i lichid
  • sisteme de alimentare cu combustibil gazos
  • instala?ii de producere a H2
  • instala?ii de aer comprimat tehnologic ?i instrumental.

Transportul ?i distribu?ia energiei electrice

 • Sisteme de transport: linii electrice aeriene ?i subterane, LEA
 • Sta?ii electrice de transport ?i distribu?ie:
  • de transformare ?i conexiune ale SEN
  • de racord la SEN a CTE, CET, CHE si CNE, a centralelor eoliene ?i a altor consumatori.
 • Instala?ii de compensare a puterii reactive
 • Instala?ii de protec?ie prin relee ?i automatiz?ri aferente sta?iilor ?i centralelor electrice, la tensiuni de 6–750kV
 • Instala?ii de conducere prin dispecer
 • Sisteme ?i instala?ii de comanda, interblocaj, semnalizare, masur?, sincronizare, contorizare
 • Sisteme de telecomunica?ii ?i dispecer
 • Automatic? ?i informatic? de sistem (Sistem SCADA).

Proiecte de eficien?? energetic? industrial?

Resurse energetice regenerabile

 • Energie eolian?
 • Biomas? forestier? si agricol?
 • Energie solar?
 • Proiecte de valorificare de?euri
 • Energie geotermal?
 • Biogaz.