CTE Rovinari- Instala?ie de desulfurare umed? a gazelor de ardere

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare

CET Rovinari este una dintre cele mai mari centrale termoelectrice din România ?i a fost pus? în func?iune între 1976-1979. CTE Rovinari este o central? care func?ioneaz? în regimul de baz? al sistemului na?ional energetic având o capacitate nominal? instalat? de 1320 MWe. Datorita localiz?rii strategice a CTE Rovinari în mijlocul carierelor de lignit Rovinari, Tismana ?i Pinoasa ?i a faptului c? centrala este proprietara acestor cariere, costurile producerii de energie electric? sunt mai mici în compara?ie cu alte centrale termoelectrice din România.

Cresterea competi?iei, accesul c?tre noi pie?e de energie externe, precum ?i încadrarea în prevederile legisla?iei de protec?ie a mediului sunt obiective importante pentru care CTE Rovinari ?i-a reconsiderat func?ionarea în viitor. Astfel principalul obiectiv al proiectului CTE Rovinari este reducerea emisiilor de SO2 pentru a se conforma legisla?iei na?ionale ?i Directivei UE privind cerin?ele de mediu pentru centralale mari func?ionând cu lignit, care sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2008.

Proiectul const? în implementarea unor instala?ii de desulfurare – IDG, de tip umed, la cazanele de abur de 1035 t/h ?i 330 MW la blocurile 3,4 si 6, în vederea reducerii con?inutului de SO2 din gazele de ardere provenite din utilizarea combustibilor fosili.

Instala?ia de re?inere a SO2 din gazele de ardere este format? din:

  • instala?ia de absorb?ie propriu-zis? a SO2
  • instala?ia de preparare a suspensiei de calcar.

Produsul final rezultat în urma desulfur?rii va fi ?lamul de gips, care pentru moment nu are utilitate în construc?ii.

Servicii oferite:

Proiectul parcurge urm?toarele faze:

  • proiect tehnic ?icaiete de sarcini
  • detalii de execu?ie
  • asisten?? tehnic? la execu?ia lucr?rilor ?i la punerea în func?iune

Eficien?a tehnic? estimat?:

Gazele rezultate în urma procesului de desulfurare se vor încadra în cerintele de mediu privind emisiile: pentru SOx – 400 mg/Nm3 la 6% O2 în stare uscat?; praf – 50 mg/Nm3 la 6% O2 în stare uscat?

Eficien?a economic? estimat?:

  • incadrarea în prevederile legisla?iei de mediu a UE, în ceea ce prive?te emisia de SO2
  • la finalul lucr?rilor de execu?ie termocentrala va putea func?iona cu lignit, p?cur? ?i gaze cu o reducere semnificativ? a emisiilor de SO2.

?ara ?i zona de amplasare:

România, ora? Rovinari, la circa 16 km de ora?ul Târgu-Jiu, jude?ul Gorj

Numele clientului/beneficiarului/Investitorului:

Complexul Energetic Oltenia Sucursala Electrocentrale Rovinari

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere in functiune):

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: noiembrie 2007
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare:  octombrie 2013