Consultanță Tehnică

Consultan?? tehnic? propriu-zis?

 • Studii de fundamentare tehnic? ?i economic? a investi?iei
 • Analize de eficien?? energetic?, func?ionale, de risc ?i sensibilitate
 • Proiecte tehnice
 • Caiete de licita?ie ?i specifica?ii de licita?ie
 • Analiza comparativ? a ofertelor tehnice, a solu?iilor de conectare a noilor surse la re?eaua Sistemului Electroenergetic Na?ional (SEN), a proceselor ?i tehnologiilor dezvoltate
 • Optimiz?ri de proces (consumuri de energie electric?/termic?, consumuri de combustibil, fluxuri tehnologice)
 • Dimensionarea energetic? a proiectului
 • Identificarea solu?iilor pentru conservarea energiei
 • Audit energetic al cl?dirilor ?i al proceselor tehnologice, conform reglement?rilor ANRSC, ANRE ?i bilan?uri
 • Calcul structural: analize statice, de seismicitate, de r?spuns for?at
 • Evalu?ri imobiliare ?i tehnice, precum ?i expertize tehnice
 • Urm?rirea comport?rii în exploatare precum ?i în timp a construc?iilor
 • Asisten?? tehnic? la montaj, punerea în func?iune ?i pe perioada de garan?ie.

Consultan?? tehnic? de mediu

 • Analiza schimb?rilor climatice la nivel local – regional, emisiile de gaze cu efect de ser? (CO2, CO, NH3, NMVOC):
  • Scenarii ?i modelarea pie?ei de CO2 – evaluarea situa?iei actuale ?i realizarea prognozelor pentru emisiile de GES
  • Evaluarea riscului privind GES
  • Inventarierea, monitorizarea ?i raportarea GES
  • Consultan?? privind captarea CO2 ?i stocarea geologic?
  • Determinarea ciclului de via?? al CO2.
 • Strategii privind controlul polu?rii atmosferice
 • Inventarierea situa?iei actuale ?i prognoza emisiilor de agen?i poluan?i cu ajutorul diferitelor solu?ii soft
  (ENPEP, DECADES)
 • Dezvoltarea ?i implementarea strategiilor ?i politicilor de mediu
 • Strategii locale ?i na?ionale privind managementul de?eurilor menajere, industriale, periculoase ?i spitalice?ti
 • Strategii integrate privind reducerea cantit??ilor de de?euri, în spiritul legisla?iei în vigoare
 • Management integrat de mediu, s?n?tate ?i securitate a muncii ?i consultan?? (EHS)
 • Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului (aer, ap?, sol, zgomot, radia?ii) ?i m?suri de reducere
 • Bilan?uri de mediu
 • Politici ?i planificare
 • Managementul riscului:
  • Cercetare
  • Modelarea riscului ?i a consecin?elor – soft specializat
  • Planificare pentru situa?ii de urgen??
  • Expertiza ?i dezvoltarea criteriilor de risc
  • Strategii integrate de control al riscului / Managementul siguran?ei proceselor
  • Investigarea condi?iilor de asigurare a siguran?ei / securit??ii
  • Evaluarea cantitativ? ?i calitativ? a riscului
  • Evaluarea riscului financiar
  • Factori umani
  • Riscul datorat schimb?rior climatice.