Conectarea la re?eaua electric? a Proiectelor Parcurilor Eoliene F?lciu ?i Ive?ti

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare

În conformitate cu Avizele Tehnice de Racordare emise pentru CEE F?lciu 1 ?i 2, cu o capacitate de 108 MW, apar?inând SC Sorgenia SRL ?i CEE Ive?ti cu o capacitate de 300 MW, apar?inând SC Prowind Windfarm Ive?ti SRL, aceste parcuri eoliane se vor racorda la SEN printr-o sta?ie electric? comun? care se va construi în apropierea comunei Banca, jude?ul Vaslui.

Sta?ia electric? de conexiuni ?i transformare (400)/220/110 kV Banca se va constitui într-un important nod al sistemului energetic na?ional, urmând a se interconecta cu sta?iile electrice Gutina?, Munteni ?i FAI (Ia?i). Având în vedere legisla?ia în vigoare, aceast? sta?ie va fi divizat? dup? proprietarii finali într-o sta?ie electric? de conexiuni de (400)/220 kV care va apar?ine CNTEE Transelectrica (partea de 400 kV se va realiza într-o etap? ulterioar? de dezvoltare) ?i din dou? sta?ii de transformare 110/220 kV apar?inând CS Sorgenia ?i respectiv SC Prowind Windfarn Ivesti SRL, alipite sta?iei de (400)/220 kV.

Sta?iile Banca ocup? o suprafa?? de cca 4,8 ha, din care sta?ia de conexiuni (400)/220 kV va avea cca.2,8 ha amplasate în extravilanul comunei Banca,pe DJ 245 D, în vecina liniei electrice aeriane de 220 kV Gutina? Munteni.

Servicii oferite:

 • studii de solu?ie pentru ob?inerea ATR
 • preg?tirea documenta?iilor suport pentru ob?inerea ATR
 • documenta?ie tehnic? pentru Certificatul de Urbanism ?i ob?inerea acestuia
 • documenta?ii pentru Acordul de Mediu ?i ob?inerea acestuia
 • documenta?ie pentru Avizului de Gospod?rire a Apelor ?i ob?inerea acestuia
 • documenta?ii pentru avizul de amplasament de la Transelectrica, EON Distribu?ie Moldova ?i Transgaz ?i ob?inerea acestora
 • alte documenta?ii tehnice pentru acorduri ?i avize cerute prin Certificatul de Urbanism ?i ob?inerea acestora
 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic ?i Caiete de Sarcini
 • documenta?ie tehnic? pentru Autoriza?ia de Construire ?i ob?inerea acesteia
 • analize tehnice si întocmirea de rapoarte de conformitate pentru ofertele furnizorilor de echipamente ?i materiale
 • detalii de execu?ie
 • ETC.

?ara ?i zona de amplasare:

România, zona localit??ii Banca, judetul Vaslui

Numele clientului/beneficiarului/Investitorului:

Sorgenia Romania SRL, SC Prowind Windfarm Ive?ti SRL, SC Romelectro SA

Data demar?rii / finalizarii proiectului (punere în functiune):

Începere proiectare:  09.2011
Finalizare proiectare:  09.2012 pentru etapa de dezvoltare ?i 10.2012 pentru DE
Executia lucr?rilor în ?antier urmeaz? s? se finalizeze in 2013